تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
كبوتر وحشي
كبوتر وحشي wild pigeon

كبوتر هاي وحشي شامل تعداد زيادي از نژادهاي كبوتر است كه به صورت وحشي در جنگل ها، مراتع، بيشه زارها، دشت ها و كوهستان ها و صحراهاي مختلف جهان زندگي مي كنند. اين كبوترها در تمامي قاره هاي زمين پراكنده اند و در بين آن ها گونه هاي بسيار زيبايي هستند كه از لحاظ رنگ پر وبال بي نظير مي باشند. در برخي از باغ هاي پرندگان مي توان تعدادي از اين گونه هاي نادر را مشاهده كرد.
 
رده بندي كبوتر :
كبوتر در رده بندي علمي در راسته كولمبي فورم Columbi Form  ، ودر خانواده كولمبيده Columbidae است، كه اين خانواده داراي پنج زير خانواده به شرح زير است:
 
 
 
·                  زيرخانواده كولمبينه Columbinae ) شامل كبوتر معمولي و فاخته )
·                  زيرخانواده اوتيدي­ فا بينه Otidiphabinae (شامل كبوتر قرقاول)
·                  زيرخانواده گورينه Gourinae ( شامل كبوترتاجدار)
·                  زير خانواده ديدون كولينه Didunculinae ( شامل كبوتر نوك دنداني)
·                  زير خانواده تري رونينه Treroninae ( شامل كبوتر سبز و كبوتر ميوه)
 

 
هر كدام از زير خانواده­هاي فوق به چندين جنس تقسيم مي­گردند، به طوري كه زيرخانواده كولمبينه ، 29 جنس و زيرخانواده اوتيدي فابينه 1 جنس و زيرخانواده گورينه 1 جنس و زير خانواده ديدون كولينه 1 جنس و زيرخانواده تري رونينه 10 جنس دارد.
 
 
زير خانواده كلمبينه Columbinae                
اين زيرخانواده شامل جنس­هاي زير است:
 
1 . جنس كولومبا : كه در بردارنده نژادهاي تيپيك كبوتر است و عبارتند از:
 
 
§                  كبوتر چاهي                                Columba livia
§                  كبوتر ذخيره                              Columba oenas
§                  كبوتر تروكاز                             Columba trocaz
§                  كبوتر بوللي                               Columba bollii
§                  كبوتر برگ بو                         Columba junoniae
§                  كبوتر تاجدار سفيد          Columba leucocephala
§                  كبوتر نوك سرخ                   Columba flavirostris
§                  كبوتر هيل                          Columba rupestris                    
§                  كبوتر برفي                        Columba leuconota
§                  كبوتر خالدار                            Columba guinea
§                  كبوتر يقه سفيد              Columba albitorques
§                  كبوتر پشت رنگ   پريده    Columba eversmanni
§                  كبوتر سومالي                        Columba oliviae
§                  كبوتر جنگلي                    Columba palumbus
§                  كبوتر آفيپ                         Columba unicincta
§                  كبوتر زيتون آفريقايي            Columba arquatrix
§                  كبوتر زيتون كامرون              Columba sjostedti
§                  كبوتر زيتون سائوتومه        Columba thomensis
§                  كبوتر زيتون كومور                  Columba polleni
§                  كبوتر خالدار جنگلي          Columba hodgsonii
§                  كبوتر چرتي سفيد             Columba albinucha
§                  كبوتر خاكستري جنگلي Columba pulchricollis
§                  كبوتر جنگلي نيلجري     Columba elphinstonii
§                  كبوتر جنگلي سريلانكا     Columba tomingtoni
§                  كبوتر سر روشن                  Columba punicea
§                  كبوتر نقره اي                   Columba argentina
§                  كبوتر آندامان               Columba palumboides
§                  كبوتر جنگلي ژاپني             Columba janthina
§                  كبوتر فلزي                         Columba vitiensis
§                  كبوتر سر سفيد              Columba leucomela
§                  كبوتر ساق زرد               Columba pallidiceps
§                  كبوتر چرتي فلس دار       Columba squamosa
§                  كبوتر فلس دار                   Columba speciosa
§                  كبوتر پيزارو                       Columba picazuro
§                  كبوتر چشم لخت              Columba corensis            
§                  كبوتر بال خالدار              Columba maculosa
§                  كبوتر دم نواري                  Columba fasciata               
§                  كبوتر شيلي                    Columba araucana                
§                  كبوتر دم حلقه اي               Columba caribaea
§                  كبوتر شكم روشن        Columba cayennensis
§                  كبوتر پرو                            Columba oenops
§                  كبوتر پهن                         Columba inornata                     
§                  كبوتر سربي                    Columba plumbea                    
§                                              كبوتر شنگرفي  Columba subviancea             
§                  كبوتر چرتي برنزي شرقي  Columba delegorguei
§                  كبوتر چرتي برنزي غربي   Columba iriditorques
§                  كبوتر چرتي برنزي سائوتومه  Columba malherbii
§                  كبوتر ليموي آفريقائي               Columba larvata
§                                      كبوتر ليموي سائوتومه  Columba simplex         
§                  كبوتر جنگلي ريو كيو                   Columba jouyi
§                  كبوتر كوتاه منقار             Columba nigrirostris
§                  كبوتر مبهم                       Columba goodsoni
 
2 . جنس نيسوناس Nesoenas
              اين جنس شامل يك گونه كبوتر است:
 
§                  كبوتر صورتي                    Nesoenas mayeri
 
3 . جنس استريپتوپيليا Streptopelia  
اين جنس شامل 17 گونه فاخته است.
 
4 . جنس ماكرو پيگيا Macropygia
اين جنس شامل 10 گونه فاخته است.
 
5 . جنس رينوارد تونا Reinwardtoena
اين جنس شامل سه گونه فاخته است.
 
6 . جنس توراكونا Turacoena
اين جنس شامل دو گونه فاخته است.
 
7 . جنس تورتور Turtur
اين جنس شامل پنج گونه فاخته است.
 
8 . جنس اوينا Oena
اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
9 . جنس شالكوفاپس Chalcophaps
اين جنس شامل دو گونه فاخته است.
 
10 . جنس هنيكوفاپس Henicophaps
اين جنس شامل دو گونه كبوتر است:
 
 
§                 كبوتر بال برنزي گينه نو              Henicophaps albifrons
§                 كبوتر بال برنزي بريطانياي نو            Henicophaps forsteri
 
11 . جنس بال برنزي يا فاپس Phaps
اين جنس شامل سه گونه كبوتر است:
 
§                  كبوتر بال برنزي معمولي                  Phaps chalcoptera
§                  كبوتر بال برنزي قلم مويي                     Phaps elegans
§                  كبوتر بال برنزي گله اي                     Phaps histrionica
 
12 . جنس اوسيفاپس Ocyphaps
اين جنس شامل يك گونه كبوتر است:
 
§                  كبوتر كاكل دار                           Ocyphaps lophotes
 
13 . جنس جيوفاپس Geophaps
            اين جنس شامل سه گونه كبوتر است:
 
§                  كبوتر سفينيفكس                       Geophaps plumifera
§                  كبوتر چمباتمه زن                           Geophaps Scripta
§                  كبوتر كبك                                       Geophaps smithii
 
14 . جنس پيتروفازا Petrophassa  
            اين جنس شامل دو گونه كبوتر است .
 
§                 كبوتر چاهي بال بلند بلوطي       Petrophassa rufipennis
§                 كبوتر چاهي بال بلندسفيد          Petrophassa albipennis
 
15 . جنس جيوپيليا Geopelia
           اين جنس شامل پنج گونه فاخته است.
16 . جنس ليوكوسارسيا Leucoscarcia
          اين جنس شامل يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر ونگا                        Leucosarcia melanoleuca         


17 . جنس زيناي دا
 Zenaida
          اين جنس شامل هفت گونه فاخته است.
18 . جنس اكتو پيستس Ectopistes
         اين جنس شامل يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر مسافر                   Ectopistes migratorius
 
19 . جنس كلومبينا Columbina
        اين جنس شامل هفت گونه فاخته است.
 
20 . جنس كلاراويس Claravis
        اين جنس شامل سه گونه فاخته است.
 
21 . جنس ميترو پيليا Metropelia
        اين جنس شامل چهار گونه فاخته است.
 
22 . جنس سكاردا فيلا Scardafella
         اين جنس شامل دو گونه فاخته است.
 
23 . جنس يوروپيليا Uropelia
        اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
24 . جنس لپتوتيلا Leptotila
        اين جنس شامل يازده گونه فاخته است.
 
25 . جنس جيوتريگون Geotrygon
       اين جنس شامل شانزده گونه فاخته است.
 
26 . جنس استاموناس Stamoenas
       اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
27 . جنس كالو ايناس Caloenas
       اين جنس يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر نيكوبار                       Caloenas nicobarica
 
28 . جنس گاليكولومبا GalliColumba
       اين جنس شامل نوزده گونه فاخته است.
 
29 . جنس تروگون Trugon
      اين جنس شامل يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر خاكي منقار كلفت               Trugon terrestris
 
زيرخانواده اوتيدي فا بينه Otidiphabinae
اين زيرخانواده شامل يك جنس به نام اوتيدي فاپس Otidiphaps است كه اين جنس نيز به نوبه خود فقط يك گونه كبوتر دارد.

§                 كبوتر قرقاول                         Otidiphaps nobilis
 

زيرخانواده گورينه
Gourinae
اين زير خانواده شامل يك جنس به نام گورا Goura است كه سه گونه كبوتر دارد.
 
§                 كبوتر تاجدار غربي                         Goura cristata
§                 كبوتر تاجدار جنوبي              Goura scheepmakeri
§                 كبوتر تاجدار ويكتوريا                      Goura victoria
 


زير خانواده ديدونكولينه
Didunculinae
اين زيرخانواده شامل يك جنس به نام ديدونكولينه است كه يك گونه كبوتر دارد.
 
§                  كبوتر نوك دنداني         Didunculus strigirostris
 

زير خانواده تري رونينه
Treroninae
اين زير خانواده شامل ده جنس به شرح زير است.
 
1 . جنس فاپيت ريرون Phapitreron
    اين جنس شامل سه گونه فاخته است .
 
 
2 . جنس تريرون ( كبوتر سبز ) Treron
    اين جنس شامل بيست و سه گونه كبوتر است كه عبارتند از:
 
 
§                  كبوتر سبز سر دارچيني                Treron fulvicollis
§                  كبوتر سبز كوچك                                Treron olax
§                  كبوتر سبز گردن صورتي                  Treron vernans
§                  كبوتر سبز سينه نارنجي                   Treron bicincta
§                  كبوتر سبز پومپادور                   Treron pompadora
§                  كبوتر سبز منقار كلفت                Treron curvirostra
§                  كبوتر سبز گونه خاكستري         Ttreron griseicauda
§                  كبوتر سبز سومبا                        Treron teysmanni
§                  كبوتر سبز فلوريس                              Treron floris
§                  كبوتر سبز تيمور                           Treron psittacea
§                  كبوتر سبز بزرگ                           Treron capellei
§                  كبوتر سبز پا زرد                Treron phoenicoptera
§                  كبوتر سبز بروس                             Treron waalia
§                  كبوتر سبز ماداگاسكار                    Treron australis
§                  كبوتر سبز آفريقايي                            Treron calva
§                  كبوتر سبز پيمبا                       Treron pembansis              
§                  كبوتر سبز سائوتومه            Treron   sanctithomae
§                  كبوتر سبز دم سنجاقي                 Treron apicauda
§                  كبوتر سبز سوماترا                          Treron oxyura
§                  كبوتر سبز دمگاه زرد                   Treron seimundi          
§                  كبوتر سبز دم تيغه اي                  Treron sphenura
§                  كبوتر سبز شكم سفيد                  Treron sieboldii
§                  كبوتر سبز سوت زدن                     Treron formosae           
 
2 . جنس پتي لينوپوس Ptilinopus
         اين جنس شامل پنجاه و يك گونه فاخته است.
 
3 . جنس دريپانوپتيلا Drepanoptila  
        اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
4 . جنس الكتروناس يا كبوتر آبي Alectroenas
       اين جنس شامل سه گونه كبوتر است كه عبارتند از:
 
§                 كبوتر آبي ماداگاسكار   Alectroenas madagascariensis
§                 كبوتر آبي كومور                       Alectroenas sganzini
§                 كبوتر آبي سيشل                Alectroenas pulcherrima
 
 
5 . جنس دو كولا يا كبوتر امپراتوري Ducula
        اين جنس شامل سي و شش گونه كبوتر است كه عبارتند از:
 
§                  كبوتر امپراتوري شكم صورتي        Ducula poliocephala     
§                  كبوتر امپراتوري شكم سفيد                 Ducula forsteni                 
§                  كبوتر امپراتوري ميندورو               Ducula mindorensis
§                  كبوتر امپراتوري سر خاكستري                 Ducula radiata
§                  كبوتر امپراتوري گردن خاكستري               Ducula carola
§                  كبوتر امپراتوري سبز                               Ducula aenea
§                  كبوتر امپراتوري چشم سفيد           Ducula perspicillata
§                  كبوتر امپراتوري دم آبي                       Ducula cincinna
§                  كبوتر امپراتوري پاسفيك                      Ducula pacifica
§                  كبوتر امپراتوري ميكرونزي                  Ducula oceanica
§                  كبوتر امپراتوري پولنزي                        Ducula aurorae                 
§                  كبوتر امپراتوري نوكو هيوا                     Ducula galeata
§                  كبوتر امپراتوري دكمه­دار سرخ             Ducula rubricera
§                  كبوتر امپراتوري ادويه              Ducula myristicivora           
§                  كبوتر امپراتوري دم ارغواني               Ducula rufigaster
§                  كبوتر امپراتوري شكم دارچيني               Ducula basilica
§                  كبوتر امپراتوري فينچ                          Ducula finschii
§                  كبوتر امپراتوري سريع السير           Ducula chalconota
§                  كبوتر امپراتوري جزيره                    Ducula pistrinaria
§                  كبوتر امپراتوري سر صورتي                  Ducula rosacea
§                  كبوتر امپراتوري كريسمس                Ducula whartoni
§                  كبوتر امپراتوري خاكستري              Ducula pickeringii
§                  كبوتر امپراتوري غرش كننده                   Ducula latrans
§                  كبوتر امپراتوري شكم بلوطي           Ducula brenchleyi
§                  كبوتر امپراتوري وان واتو                       Ducula bakeri
§                  كبوتر امپراتوري كالدونياي جديد              Ducula goliath
§                  كبوتر امپراتوري كاج                              Ducula pinon
§                  كبوتر امپراتوري بيسمارك           Ducula melanochroa
§                  كبوتر امپراتوري يقه دار                      Ducula mullerii
§                  كبوتر امپراتوري زوئي                            Ducula zoeae
§                  كبوتر امپراتوري كوهستان                        Ducula badia
§                  كبوتر امپراتوري پشت تيره              Ducula lacemulata
§                  كبوتر امپراتوري تيمور                     Ducula cineracea
§                  كبوتر امپراتوري رنگارنگ                     Ducula bicolor
§                  كبوتر امپراتوري توريسيان                Ducula spilorrhoa
§                  كبوتر امپراتوري سفيد                        Ducula luctuosa
 
6 . جنس لوپولاموس Lopholaimus
      اين جنس شامل يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر كاكلي                   Lopholaimus antarcticus
 
7 . جنس هيمي فاگا Hemiphaga
     اين جنس شامل يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر نيوزلندي         Hemiphaga novaeseelandiae
 
8 . جنس كريپتو فاپس Cryptophaps
     اين جنس شامل يك گونه كبوتر است.
 
§                 كبوتر سايه دار                    Cyptophaps poecilorrhoa
 
9 . جنس گيمنوفاپس يا كبوتر كوهستان Gymnophaps  
     اين جنس شامل سه گونه كبوتر است كه عبارتند از:
 
 
§                 كبوتر كوهستان پاپووان                albertisiiGymnophaps
§                 كبوتر كوهستان دم دراز                      Gymnophaps mada
§                 كبوتر كوهستان رنگ پريده Gymnophaps solomonensis
 
 
تصاوير برخي نژادهاي كبوتر وحشي


كبوتر جنگلي
كبوتر يقه سفيد
كبوتر چشم لخت
منبع : كتاب اطلس رنگي نژادهاي كبوتر، تاليف دكتر احسان مقدس ، انتشارات نيلوبرگ، تهران، چاپ اول ، 1389.

( استفاده از مطالب فوق با ذكر منبع بلامانع است)
دانلود فایل
كبوتر اهلي


كبوتر اهلي

كبوتر پرنده اي از خانواده كولمبي فورم Columbiforms  است كه به دو صورت اهلي و وحشي يافت مي شود. نام علمي كبوتر خانگي Columba domestica است كه در زبان انگليسي به آن Dove و  Pigeon گفته مي شود. به اين پرنده در زبان عربي حمام ودر تركي گورچين گويند. واژه كبوتر يك واژه اصيل فارسي است كه از دو واژه كبود(آبي) و تر تشكيل شده است . در زبان هندي باستان به آن Kap ota ودر زبان پهلوي به آن Kapotar مي گفته اند. در فارسي محاوره اي متداول به كبوتر ، كفتر مي گويند كه مبدل كبوتر است ونام هاي محلي آن در كردستان و كرمانشاه كوتر، كموترودر بعضي نقاط جنوب كپتر و كبتر است. در فرهنگ لغتنامه دهخدا ، نام هاي زير به اين پرنده نسبت داده شده است : كفتر، كبتر، حمام ، حمامه ، نامه بر ، كوتر، عقد، فاخته، سعئانه، صلصله وبالاخره ورقاء.
 
 
 
 
رده بندي علمي كبوتر
 
سلسله حيوانات                                  Animal
شاخه مهره­داران                             Vertebrata 
رده پرندگان                                           Aves
راسته كبوتر­سانان                     Columbiformes
خانواده­ كبوتر                                  Columbidae
جنس كبوتر                                 Columba  
 
 
تاريخچه پرورش كبوتر
از سه هزار سال قبل از ميلاد ، پرورش كبوتر در ميان مصري ها،رومي ها و يوناني ها رواج داشته و پس از آن نيز اين پرنده توسط ايرانيان، اعراب و ترك ها جهت رساندن نامه هاي محرمانه مخصوصاً در هنگام وقوع جنگ ها مورد استفاده قرار مي گرفته است. دريانوردان فنيقي و قبرسي ، در هنگام سفر كبوتر ها را با خود مي بردند و پس از رسيدن به مقصد ، ان ها را با نامه هايي به محل سكونت خود مي فرستادند تا خانواده هايشان را از وضعيت وتاريخ بازگشت خود مطلع سازند . در كشورهاي ياد شده ، پرورش متراكم كبوتر متداول بوده ، بشر با ساختن برج هايي ، كه امروزه كبوتر خانه ناميده مي شود و حفره هاي زيادي دارد، كود اين پرنده را جمع آوري مي كرده است ، اين رسم هنوز در كشورما متداول است.
 
نژادهاي كبوتر
كبوتر نژادهاي فراواني دارد كه نام برخي از اين نژادها به شرح زير است:
 
كبوتر چاهي
كبوتر شاهين سياه
كبوتر دم چتري
كبوترمعلق زن قفسي
كبوترشامي
كبوتر بخارا(جارچي)
كبوترترينتون آمريكائي
كبوتر چلچله افسونگر
كبوتر خانگي غول پيكر
كبوتر درشت كوتوله
كبوتر كلاه دار
كبوتر جانسين
كبوترتيپلر
كبوتر مودنا
كبوتر راهبه
كبوتر زاغي
كبوتر بوف كهن آلماني
كبوتر غلتان شرقي
كبوتر معلق زن كييف
كبوترغلتان نمايشي
كبوتر دمنده
كبوتر دمنده برونر
كبوتر مولمين
كبوترمعلق زن كازان
كبوتر كارنيه
كبوتر معلق زن غرب انگلستان
كبوتر معلق زن تركي
كبوتر معلق زن اسكندرون
كبوترشاهي
كبوتر دروگر نروژي
كبوتر فرشته
كبوتر پاپر انگليسي
كبوتر نامه بر
كبوتر سواره نظام
كبوتر پاپر يخي
كبوتر يعقوبي
كبوتر بغدادي
كبوترچين دار شرقي
كبوتر نجفي
كبوتر فر دار جكسون
كبوتر بلغاري
كبوتر كره اي
كبوتر بلژيكي
كبوتر انت ورپ
كبوتر معلق زن ارمني
كبوتر زين پشت استراليايي
كبوتر بارب
كبوتر صورت بلند برليني
كبوتر صورت كوتاه برليني
كبوتر چيني كاكل دار
كبوتر بلند پرواز بوداپست
كبوتر بلند پرواز صربي
كبوتر بوف ايتاليايي
كبوتر بلند پرواز وين
كبوتر توربيت
كبوتر لاهوري
 
 
نژادهاي ايراني كبوتر
مهم ترين نژادهاي ايراني عبارتند از :
كبوتر تهراني
كبوتر كاشي
كبوتر همداني
كبوتر تبريزي


جايگاه نگهداري كبوتر
حجم وشكل آشيانه هاي كبوتر در جاهاي مختلف متفاوت است وبرحسب اهداف پرورش دهنده ويا محيط اطراف فرق مي كند:

1 ـ پرورش در داخل خانه:
 دراين نوع پرورش، نيازي به تجهيزات اضافي نيست وكافي است صندوقي چوبي به ابعاد 30 ×30×30 سانتي متر براي هر جفت كبوترتهيه وبه ديوار خانه آويخته شود ويا در روستاها از لانه هاي سفالي استفاده شود.

2 ـ پرورش در مزرعه:
در اين روش ، شكل آشيانه بستگي به آب وهواي منطقه دارد:
الف ـ اگر منطقه درتابستان ها وزمستان ها درجه حرارت بسيار متغيري داشته باشد، دراين حالت بايد اتاقك هايي با ديوارهاي محكم ساخت وصندوق هايي از چوب در داخل آن ها قرار داد.
ب ـ اگر منطقه در تابستان­ها وزمستان­ها آب وهواي معتدل داشته باشد،        مي­توان براي ساختن آشيانه از توري استفاده كرد وسه طرف آن را توري كرد و در يك طرف لانه ها را قرار داد واين روش علاوه بر مزارع بر روي پشت بام ها منازل بسياري از شهرها رايج ومتداول است.

3 ـ پرورش در برج ها:
برج ها برحسب جاي خود شكل هاي مختلفي دارند، گاهي هرمي شكل و گاهي استوانه اي شكل مي باشند . در برخي خانه هاي بزرگ اين برج ها را از چوب مي سازند، اما در برخي پارك ها اين برج ها از سنگ وآجر ساخته  مي­شوند. نقشه ساختمان برج بايد متناسب با اهداف ساختن آن باشد ودر داخل برج بايد لانه هايي تعبيه كرد كه گنجايش آن ها بستگي به توانايي وقدرت مالي پرورش دهندگان دارد. در صورت ساختن برج هاي بزرگ با سنگ وآجر، بايد لانه هاي كبوترها را درهمان ديواره برج تعبيه كرد . ضمناً مي توان از لانه هاي سفالي نيز استفاده كردتا بتوان تعداد بيشتري لانه در داخل برج تعبيه كرد، اين لانه هاي سفالي بايد در كوچكي داشته باشند، اما محوطه داخلي آن ها بايد بزرگ باشد. كوچك بودن در از غلتيدن وبيرون آفتادن تخم كبوتر جلوگيري خواهد كرد. بايد قطر اين برج ها درمحل قاعده بـرج دو تا سـه متر باشد وبـر روي پايـه هاي محكمي استوار باشد ودر محكمي داشته باشد تا جوجه ها را ازحمله حيوانات درنده حمايت كند ودر لانه هاي كبوتر بايد يك لبه چوبي گذاشته شود كه كبوتر درهنگام فرود آمدن وقبل از ورودبه لانه روي آن فرود آيد.
 
منابع مورد استفاده:
1.       پرورش وبيماري هاي كبوتر، تاليف دكتراحسان مقدس، انتشارات پرتو واقعه، تهران، چاپ هفتم، 1390.
2.       نگهداري وبهداشت كبوتر، تاليف دكتر الهام خشاب، ترجمه دكتر احسان مقدس، انتشارات نيلوبرگ، تهران، چاپ سوم ، 1389
3.       اطلس رنگي نژادهاي كبوتر، تاليف دكتر احسان مقدس، انتشارات نيلوبرگ، تهران، چاپ اول، 1389.
 (استفاده از مطالب فوق با ذكر منبع بلامانع است)
دانلود فایل
فاخته
فاخته
 
فاخته پرنده اي وحشي است كه در كنار ادمي در شهرها وروستاهاي مختلف در سرتاسر جهان زندگي مي كند. اين پرنده اندكي از كبوتر كوچكتر است . فاخته ها بيشتر در مناطق معتدل و استوايي زندگي مي كنند. فاخته ها لانه هاي خود را در بالاي شيرواني ها، بالاي درختان، طاقچه هاي پنجره ها و انباري ها مي سازند، در هر لانه فاخته معمولاً يك تا دو جوجه ديده مي شود. جوجه هاي فاخته در دو سه هفته اول زندگي فاقد پر وبال بوده و گوشت آلود هستند، فاخته هاي جوان پس از درآوردن پر وبال لانه را ترك مي كنند.
 
 
رده بندي فاخته
فاخته و كبوتر هردو در رده بندي علمي در راسته كولمبي فورم Columbi Form  ، ودر خانواده كولمبيده Columbidae است، خانواده كلمينه خود پنج زير خانواده دارد كه از آن ميان زير خانواده كلمبينه بيشترين تعداد گونه هاي فاخته را در برمي گيرد: 
 
زير خانواده كلمبينه Columbinae                
اين زيرخانواده  شامل كبوتر معمولي و فاخته بوده و  28 جنس­ دارد كه از آن ميان 18 جنس آن ها فاخته هستند. اجناس مرتبط با فاخته به شرح زير هستند
 
 
1 . جنس استريپتوپيليا Streptopelia  
اين جنس شامل 17 گونه فاخته است.
 
2 . جنس ماكرو پيگياMacropygia
اين جنس شامل 10 گونه فاخته است.
 
3 . جنس رينوارد توناReinwardtoena
اين جنس شامل سه گونه فاخته است.
 
4 . جنس توراكونا Turacoena
اين جنس شامل دو گونه فاخته است.
 
5 . جنس تورتورTurtur
اين جنس شامل پنج گونه فاخته است.
 
6 . جنس اويناOena
اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
7 . جنس شالكوفاپسChalcophaps
اين جنس شامل دو گونه فاخته است.
 
 
8 . جنس جيوپيلياGeopelia
  اين جنس شامل پنج گونه فاخته است.


9 . جنس زيناي دا
 Zenaida
  اين جنس شامل هفت گونه فاخته است.
 
 
10 . جنس كلومبينا Columbina
        اين جنس شامل هفت گونه فاخته است.
 
11 . جنس كلاراويسClaravis
        اين جنس شامل سه گونه فاخته است.
 
12 . جنس ميترو پيلياMetropelia
        اين جنس شامل چهار گونه فاخته است.
 
13 . جنس سكاردا فيلا Scardafella
         اين جنس شامل دو گونه فاخته است.
 
14 . جنس يوروپيلياUropelia
        اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
15 . جنس لپتوتيلاLeptotila
        اين جنس شامل يازده گونه فاخته است.
 
16 . جنس جيوتريگونGeotrygon
       اين جنس شامل شانزده گونه فاخته است.
 
17 . جنس استاموناسStamoenas
       اين جنس شامل يك گونه فاخته است.
 
 
18 . جنس گاليكولومباGalliColumba
       اين جنس شامل نوزده گونه فاخته است.


تصاوير برخي نژادهاي فاخته


فاخته ليپتو پيلا
فاخته جيوتريكونفاخته گالي كلومبا

 
دانلود فایل
لینک کوتاه