تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
- ارزیابی عملکرد :
- همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی.
- اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .
- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه به شورای تحول اداری.
-همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری به منظور تعیین و تایید امتیازات.
- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی سازمان.
- گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده
- نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در سازمان
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادیهای لازم .
- انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارجاع میگردد.
2- بازرسی:
- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.
- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.
- تهیه گزارشات نوبتی درفواصل زمانی مختلف برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی از عملکرد واحدهای اجرایی.
- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده
- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات آن به مدیران
_ آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش سازمان.
- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم ا زعملکرد کارکنان ومدیران به واحدامور اداری برای اعمال در وضعیت ومزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین
3- پاسخگویی به شکایات
- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان سازمان
- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و ..
- جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
لینک کوتاه