تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

(1-1) دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد

1.       برنامه ریزی و هدایت امور مربوط به حوزه ریاست.

2.       همکاری و هماهنگی با دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در امور دامپزشکی.

3.       همکاری و هماهنگی با دفاتر درون سازمانی و برون سازمانی در اجرای برنامه ها و اهداف سازمانی.

4.       فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم با کارکنان و مدیران دامپزشکی.

5.       پاسخگوئی و پیگیری مشکلات ، درخواست ها و شکوائیه های ارباب رجوع از طریق معاونت ها، دفاتر ستادی و مدیران کل استآن‌ها.

6.       پیگیری مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مسئولین کشوری و استانی و اعلام پاسخ به آن‌ها.

7.       شناسائی و معرفی نیروهای متعهد و مستعد در حوزه های مدیریتی.

8.       اظهارنظروارائه‌پیشنهاددرخصوص نصب‌وعزل‌معاونین و مدیران دفاترستادی وادارات کل‌دامپزشکی استآن‌ها.

9.       برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای مأموریتهای مدیران سازمان به استان ها و خارج از کشور.

10.   پیگیری درخواست ها و مشکلات ادارات کل دامپزشکی استآن‌ها از طریق معاونت ها و دفاتر ستادی.

11.   هماهنگی در جهت برنامه ریزی جلسات ریاست سازمان با مسئولین کشوری و مراجع ذیربط .

12.   هماهنگی و برنامه ریزی لازم در انجام کلیه امور مرتبط با سازمان و ادارات کل .

13.   برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات شورای هماهنگی مدیران کل دامپزشکی استآن‌ها.

14.    هماهنگی و همکاری با استآن‌ها و دفاتر ستادی در مقابله با حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیر طبیعی و همچنین شرایط بحرانی.

15.   همکاری در تدوین و تصویب قوانین و مقررات دامپزشکی .

16.   نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران استآن‌ها و حوزه ریاست.

17. همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم.

18.   انجام بازرسی دوره ای از واحدهای ملی و استانی برای سنجش عملکرد اقدام کنندگان مطابق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی سازمان، کشف مفاسد اداری و تهیه گزارش های لازم.

19.  دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی .

20.   بررسی، اظهارنظر و تائید پیش نویس بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها .

21. طرح و اقامه دعاوی در محاکم قضایی عمومی و اختصاصی بر علیه متخلفین از قانون سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه سازمان.

22.   بررسی و اظهارنظر درخصوص پیش نویس آئین نامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دامپزشکی .

 

لینک کوتاه