فرصتها :

1- وجود کارشناسان مجرب در سطح ملی و بین المللی در کشور 

2- وجود کارخانه های تولید دارو و مواد بیولوژیک 

3- قابلیت ارتقاء سطح کیفی سرمایه های موجود در صنعت دارو و مواد بیولوژیک در راستای سرمایه گذاری مشترک و یاقرار دادهای انتقال تکنولوژی 

4- وجود امکانات آزمایشگاهی نسبتاً مناسب در کشور 

5- موقعیت عالی ژئو پلتیک منطقه ای ایران و وجود بازارهای مصرف در کشورهای همسایه 


تهدیدهاو چالشها :

1- وجود کارخانجات دارویی و مواد بیولوژیک دامپزشکی که بطور کامل استانداردهای تیپ را در کارخانه نظام مند ننموده اند و یا تجهیزات کافی ندارند.

2- کمبود کارشناسان و مشاورین مجرب در سازمان دامپزشکی و ادارات کل و نیز کارخانجات دارویی و مواد بیولوژیک دامپزشکی 

3- فراهم نبودن شرایط رقابت در ارتقاء کیفیت بین محصولات دارویی داخلی و خارجی 

4- هدفمند نبودن یارانه ای تخصیص یافته به محصولات دارویی و مواد بیولوژیک دامپزشکی 

5- عدم وجود نظام حمایتی مناسب برای دامداران مرغداران در خصوص استفاده از محصولات دارویی و مواد بیولوژیک دامپزشکی 

6- مناسب نبودن وضعیت پخش و توزیع دارو 

7- عدم تدوین استانداردهای ملی در زمینه تولید بهینه و با کیفیت محصولات دارویی و مواد بیو لوژیک دامپزشکی 

8- عدم وجود قوانین مناسب و به روز جهت اجرایی نمودن استانداردها و برخورد با تخلفات مرتبط با تولید ، توزیع ، فروش ، واردات و صادرات دارو 

9- ضعف نظام اموزشی در کارشناسان سازمان و ادارات دارو درمان استانها و عدم اطلاع و ناآشنایی آنها با استانداردهای بین المللی و وضعیت دارو سازی دامپزشکی در سایر کشورهای جهان 


راهبرد اول : ارتقاء انطباق کارخانجات تولید کننده دارو و مواد بیولوژیک با اصول تیپ 


1- 1 – تدوین و ابلاغ ضوابط GMP ملی و راهنمای تولید هر یک از اقلام دارویی 

1-2- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای ادواری از کارخانجات ارزیابی و رتبه بندی آنها و صدور موافقت ها و پروانه ها بر اساس توانمدیهای فنی و علمی شرکتها 

1-3- برنامه ریزی و اجرای آموزشهای مستمر و هدفمند نیروهای تخصصی و کلیدی صنعت و کارشناسان دفتر دارو ، درمان و آزمایشگاها و ادارات کل دامپزشکی 

1-4- هدایت و حمایت از تولید کنندگان داروهای دامپزشکی در جهت همکاری با شرکتهای معتبر خارجی در قالب سرمایه گذاریی مشترک و یا تولید تحت لیسانس 


راهبرد دوم : ارتقاء سطح کیفیت و سلامت داروهای دامپزشکی 


2-1- تدوین ابلاغ و نظارت بر اجرای الزامات ساخت دارو مبتنی بر سه اصل کیفیت ، بی خطری و تاثیر مناسب

2-2- تدوین فارماکوپه دامپزشکی و فهرست داروهای مرجع دامپزشکی 

2-3- ارائه راهکارهای تامین مواد اولیه دارویی از منایع مطمئن و مناسب 

2-4-اجرای طرح PMS یا نظارت بر کیفیت داروهای دامپزشکی در شبکه توزیع 

2-5- الزام نمودن انجام آزمایشات اندازه گیری باقیمانده های دارویی در فرآورده های خوراکی در داروهای ژنریک 

2-6- الزام نمودن انجان آزمایشات بیوکوالانسی داروهای ژنریک 

2-7- تجهیز آزمایشگاه رفرانس کنترل دارو به انجام کلیه آزمایشات ذکر شده در فارماکوپه و نیز بهره گیری از سایر آزمایشگا ههای توانمند در کشور 


راهبرد سوم اصلاح سیستم توزیع و فروش داروهای دامپزشکی 


3-1- برقراری یک نظام توزیع کارآمد با ملحوظ داشتن منافع تولید کنندگان ، توزیع کنندگان فروشندگان و مصرف کنندگان دارو 

3-2- تدوین ، ابلاغ و نظارت بر اجرای توزیع مناسب دارو در شبکه توزیع و مصرف 

3-3-بر قراری سیستم نظارتی نرم افزاری بر دارو از زمان ورود به صورت مواد اولیه تا زمان فروش در داروخانه های دامپزشکی 

3-4- ساماندهی وضعیت توزیع دارو در کشور و حذف زنجیره های توزیع خارج از شبکه 

3-5- همکاری و هماهنگی مناسب باسایر ارگانهای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق به منظور جلوگیری از ورود داروهای ممنوعه و خروج غیر مجاز داروهای تولید داخل 

راهبرد چهارم- تدوین قوانین و آئین نامه های ساخت ، توزیع و واردات دارو 


1-4- تدوین قوانین ، آئین نامه های مربوط به کارخانجات تولید کننده دارو 

2-4- تدوین قوانین ، آئین نامه های مربوط به شرایط توزیع کننده های دارو 

3-4- تدوین قوانین ، آئین نامه های مربوط به واردات دارو و شرکتهای وارد کننده 

4-4- تدوین قوانین ، آئین نامه های مربوط به مجازات متخلفین امور دارو 

5-4- تدوین قوانین ، آئین نامه های مربوط به واگذاری بخشی از وظایف حکومتی به بخش خصوصی 


راهبرد پنجم : اصلاح سیستم یارانه های دولتی :

5-1- پرداخت یارانه های ارزی و تسهیلات بانکی جهت تجهیز خطوط تولید و آزمایشگاههای کارخانجات داروسازی ، سیستم انبارداری و حمل و نقل و شرکتهای توزیع و وارد کننده دارو 

5-2- بر قراری سیستم بهینه خدمات درمانی دام .

5-3- حمایت و پرداخت یارانه ارزی و تسهیلات بانکی به تولید کنندگان مواد اولیه و شرکتهای داروسازی و مواد بیولوژیک که محصولات دارویی و مواد بیولوژیک جدید را عرضه نموده و یا برای اولیه بار با اثرات مثبت به ثبت رسانیده اند .

لینک کوتاه