1.       مطالعه، سیاستگذاری، نظارت، ارزیابی ، اظهار نظر ،ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل ، تعیین و اعلام استراتژی تولید ، واردات ، صادرات ، نگهداری ، توزیع ، پخش ، فروش و ثبت انواع دارو ، فرآورده های بیولوژیک، سرم ، مواد ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
2.        مطالعه،سیاستگذاری، نظارت، ارزیابی ، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل مربوط به ارزیابی و مدیریت خطر ونیز ممیزی و تدوین ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تولید ، واردات ، صادرات ، نگهداری ، توزیع ، پخش ، فروش انواع دارو ، فرآورده های بیولوژیک ، سرم ،مواد ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
3.        مطالعه، سیاستگذاری ،نظارت، ارزیابی ، اظهار نظر ، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه جهت کارخانجات تولیدکننده و یا مجوز تولید برای هرقلم از انواع دارو ، فرآورده های بیولوژیک ، سرم ، مواد ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
4.        مطالعه، سیاستگذاری ،نظارت، ارزیابی ، اظهار نظر ، تدوین ضوابط و دستورالعمل استقرار و توسعه شبکه ملی ثبت انواع دارو، فراورده های بیولوژیک، سرم، ضدعفونی کننده، سموم، افزودنی خوراک دام، 
آنزیم ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
5.       کنترل ، نظارت ، بازرسی ، ممیزی کارخانجات تولیدکننده ، صادر و واردکننده ، توزیع ، پخش ، نگهداری و فروش انواع دارو ، واکسن و موادبیولوژیک ، سرم ، ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ، پروبیوتیک و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
6.        مطالعه، نظارت، بررسی و ثبت انواع دارو ، فراورده های بیولوژیک ، سرم ، ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعملهای مرتبط .
7.        مطالعه، نظارت، بررسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی اثرات زیانبار مرتبط با انواع دارو ، فراورده های بیولوژیک، سرم ، ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد و تطابق آن با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و تدوین استانداردها و دستورالعملهای مرتبط .
8.       مطالعه ، نظارت، تهیه وتنظیم برنامه تولید ، توزیع ، فروش انواع دارو ، فراورده های بیولوژیک ، سرم ، ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها ، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
9.        مطالعه،سیاستگذاری، نظارت، ارزیابی ، اظهار نظر ، تدوین ضوابط و دستورالعمل جهت صدور پروانه شرکتهای وارد و صادر کننده توزیع ، پخش ، نگهداری ، فروش یا صدور مجوز مرتبط برای هر قلم از انواع دارو ، فراورده های بیولوژیک ، سرم ، ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد.
10.    نظارت، هماهنگی و ابلاغ دستورالعملهای دفتر به ادارات کل دامپزشکی استانها در خصوص دستورالعملها و شرایط تولید ، واردات ، صادرات ، نگهداری ، توزیع ، پخش ، فروش دارو ، فراورده های بیولوژیک ، سرم ، ضدعفونی کننده ، سموم ، افزودنی خوراک دام ، آنزیم ها، پروبیوتیک ها و نظایر آن که به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشکی می باشد .
11.    مطالعه ، بررسی ، نظارت، تحلیل و جمع بندی گزارشات ارسالی از سوی ادارات کل دامپزشکی استانها مبنی بر چگونگی اجرای دستورالعملها و ضوابط ابلاغی و تصمیم گیری درخصوص نحوه نظارت و تکمیل دستورالعملها و استانداردهای مرتبط .

لینک کوتاه