اعلام آمادگی استفاده از پتانسیل «پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی» در حوزه کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک و انحامNRP در قالب ازمایشگاه همکار و یا با انعقاد تفاهم نامه

اعلام آمادگی استفاده از پتانسیل «پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی» در حوزه کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک و انحامNRP در قالب ازمایشگاه همکار و یا با انعقاد تفاهم نامه

رئیس سازمان دامپزشکی کشور پس از بازدید از مجموعه «پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی» از آمادگی کامل سازمان دامپزشکی جهت استفاده از تمام پتانسیل آزمایشگاهها و مطالعات محققان این موسسه در زمینه گسترس اجرای برنامه NRP و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک خبر داد

ایران در فهرست کشورهای ثالث مجاز صادرکننده روده به اتحادیه اروپا قرار گرفت
با پیگیری سازمان دامپزشکی و بر اساس مصوبات جدید و سختگیرانه اتحادیه اروپا؛

ایران در فهرست کشورهای ثالث مجاز صادرکننده روده به اتحادیه اروپا قرار گرفت

با پیگیری و تمهیدات سازمان دامپزشکی کشور و بر اساس مصوبات جدید و سختگیرانه اتحادیه اروپا، ایران هم در فهرست کشورهای ثالث مجاز صادرکننده روده به اتحادیه اروپا قرار گرفت.

انتصاب معاون تشخیص بیماریهای مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی
با حکم معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت:

انتصاب معاون تشخیص بیماریهای مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور با صدور حکمی معاون تشخیص بیماریها مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی را منصوب کرد.

انتصاب معاون مطالعات، توسعه و تجهیز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی
با حکم معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت:

انتصاب معاون مطالعات، توسعه و تجهیز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان دامپزشکی کشور با صدور حکمی معاون مطالعات، توسعه و تجهیز مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی را منصوب کرد.