مسئولان و کارشناسان

  • دکتر رحمان میرزایی

    مدیر کل محترم دفتر سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل

    02188953400