تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
1.   مطالعه و تحقیق در تدوین و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و ایمنی زیستی در چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام
2.   مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعمال ضوابط بهداشتی -قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوطه به پرورش دام
3.   مطالعه، سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی کنترل بقایای (دارو، هورمون، متابولیت های قارچی، رادیونوکلئیدها، دیوکسین ها، بی کلرو فنینل ها، سموم، آفت کش ها، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی) در فرآورده های دامی
4.   مطالعه و برنامه‌ریزی، نظارت، پیگیری و استقرار سیستم کنترل بقایای (دارو، هورمون، متابولیت های قارچی، رادیونوکلئیدها، دیوکسین ها، بی کلرو فنینل ها، سموم، آفت کش ها، فلزات سنگین و سایر مواد شیمیایی) در فرآوردههای دامی
5.   مطالعه و تحقیق در تدوین و ابلاغ استانداردها، ضوابط بهداشتی قرنطینه ای و ایمنی زیستی در کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و فرآوری محصولات دامی
6.   مطالعه و برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اعمال استاندارد ها، ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و ایمنی زیستی در کشتارگاهها و کارخانه های تولید و فرآوری محصولات دامی
7.   مطالعه و تحقیق به منظور سیاست گذاری تدوین برنامه راهبردی مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات بهداشت دام، سلامت خوراک دام و فرآورده های دامی در سطح ملی
8.   مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری استقرار سیستم مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات بهداشتی دام، خوراک دام و فرآورده های دامی در سطح ملی
9.   مطالعه، سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی خوراک دام و فرآورده های دامی از مرحله تولید تا عرضه
10.مطالعه، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و اقدام برای بازرسی و کنترل کیفی بهداشتی خوراک دام و فرآورده های دامی از مرحله تولید تا عرضه
11. مطالعه، سیاست گذاری و تدوین و ابلاغ ضوابط تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی .
12. تدوین مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های لازم برای تامین رفاه حیوانات و تولید فرآورده های دامی ارگانیک
13.مطالعه، سیاست گذاری،برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط رعایت حقوق حیوانات و تامین رفاه دام و حرکت به سوی تولیدات ارگانیک دامی با تاکید بر ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی
 
 
14.مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری برای شناسایی و تعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامه های بهداشتی .
15. مطالعه،تحقیق و تدوین ضوابط در مورد پسماندهای دامپزشکی
16. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اجرای ضوابط پسماندهای دامپزشکی
17. مطالعه و تدوین ضوابط و دستور العمل های بازرسی و کنترل کیفی گوشت در کشارگاهها و نظارت و پیگیری اجرای آنها
18. مطالعه و تعیین امکانات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تشخیص و کنترل کیفی فرآورده های دامی
19. مطالعه و اعلام تحقیقات کاربردی موردنیاز توسعه ایمنی زیستی، کنترل کیفی و نظارت بر تولید تا عرضه فرآورده های دامی و مشارکت در اجرای آنها
20.مطالعه و اعلام آموزش های موردنیاز بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی برای اعمال ضوابط ایمنی زیستی، کنترل کیفی و نظارت بر تولید تا عرضه فرآورده های دامی و مشارکت در اجرای آنها.
21. همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای اجرای برنامه های بهداشتی – قرنطینه ای و ایمنی زیستی
22. مطالعه تدوین و ابلاغ دستورالعمل های بهداشتی - قرنطینه ای و ایمنی زیستی دامپزشکی
23.مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری ساماندهی کشتار دام های روستایی و کشتار در اعیاد و مراسم مذهبی.
24. مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی نظارت، پیگیری ساماندهی بهداشتی دامداری‌های روستایی
25.همکاری و مشارکت در تدوین استاندارهای ملی مربوط به خوراک دام، فرآورده های دامی، اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
26. همکاری در برگزاری نشست ها و همایش های بین المللی،ملی و منطقه ای مرتبط
27. همکاری در اعمال مقررات شرعی ذبح و صید

لینک کوتاه