تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
میگو
 
1. ویژگی‌ها
 
1-1. ویژگی‌های ظاهری / ارگانولپتیک
ویژگی‌های ظاهری / ارگانولپتیک میگو به شرح جدول 1-7 می باشد :
 
جدول 1-7 . ویژگی‌های ظاهری/ ارگانولپتیک میگو
 
امتیاز
اعضاء بدن میگو
درجه یک
 
درجه دو
 
درجه سه
 
فاسد
 
رنگ
طبیعی، روشن ، کاملاً عاری از رنگ تیره
طبیعی ،کاهش درخشندگی سرو سینه مقداری خاکستری رنگ شده باشد و انتهای دم دارای خط‌های تیره باشد .
سرو سینه تیره و مقداری از انتهای دم دارای سیاه شدگی و پوست مقداری دارای خط های تیره باشد .
سیاه شدگی ( سرسینه و دم و پوست )
سرو سینه / دم
سرو سینه و دم محکم و کاملاً متصل به هم باشد .
سر و سینه و دم متصل و لگن شل شده باشد دربعضی موارد شل شدن اندام شروع شده باشد.
سرو سینه و دم براحتی از هم جدا شده و شل شدگی گوشت سرو سینه و مقداری دم براحتی دیده می شود. مقدار کمی از دم ، سر و سینه از هم جدا شده باشند
اکثر سر و سینه و دم از همدیگر جدا شده باشند.
پاها، پوسته ها و آنتن
کاملاً سفت و محکم باشد.
آنتن و پاها نرم شده باشند (براحتی از همدیگر جدا        می شوند) .
درسبد میگو در زمان تحویلگیری مقداری پا و آنتن جدا شده باشد .
اکثر آنتن ها و پاها از همدیگر جدا شده و مقداری از پوست میگو جدا شده باشد.
چشم ها
روشن ، براق و محکم
کمی درخشنده و تاحدودی تیره، حالت کروی کامل خود را از دست داده است
رنگ و مقداری از چشم‌ها از بین رفته است .
اکثر چشم ها از بین رفته است .
بو
بوی جلبک دریایی، آب دریا دلپذیر
طبیعی ، بدون بوی آزاردهنده
بوی آزاردهنده مختصر
بوی تهوع آورآمونیاکی و سولفور شدید
گوشت
- بافت
- رنگ
 
- رگ
 
- سخت ، آبدار
- سفید و درخشنده
 
- رگ سفت و مقاوم
 
- کمی سخت و نرم
- سفید تیره ( خاکستری روشن)
- رگ هنوز در تماس بوده ، امامقاومتش کم و سیاهی دیده نمی شود .
 
 
مقداری گوشت سر و سینه سیاه شده و واکنش های خودبخودی در رگ شروع شده است .
 
 
 سیاه شدگی گوشت دم و سر و سینه تا حدودی رنگ زرد مایل به سبز در گوشت دم ایجاد شده است .
 
 
2-1. ویژگی های ‌شیمیایی :
·          میزان باقیمانده دارو، هورمون سموم و سایر موادشیمیایی آن، کمتر از حداکثر حد مجاز باقیمانده (MRL) باشد. (حد مجاز باقیمانده (MRL ) در دست تدوین است)
·          TVBN)( TVNدر میگو تازه (غیرمنجمد) به عنوان معیاری برای قضاوت مطرح نمی باشد.
·          میزان (TVBN)TVN در میگوی منجمد برحسب gr100/mg ( میلی گرم در هر صد گرم گوشت ) مطابق جدول 2-7 زیر می باشد :
 
جدول 2-7 . میزان (TVBN)TVN در میگوی منجمد 
نوع فرآورده منجمد
مطلوب
قابل مصرف
مصرف سریع
غیرقابل مصرف
میگو *
آب شیرین (پرورشی)
حداکثر 20
22-21
25-23
بیش از 25
آب شور (دریایی)
حداکثر 25
33-26
35-34
بیش از 35
 
* حداکثر میزان مجاز (TVBN)TVN در میگو دریایی جهت صادرات و واردات gr 100/mg 30 است.
 
·            هیستامین
میزان مجاز هیستامین در میگو به شرح جدول 3-7 می باشد.
جدول 3-7. میزان مجاز هیستامین در میگو
روش آزمون
تعداد نمونه
(n)
c
m
mg/kg
M
mg/kg
HPLC
9
2
100
200
 
·          سایر معیارهای شیمیایی :
میزان سایر معیارهای شیمیایی در میگو به شرح جدول 4-7 می باشد.
 
جدول 4-7. سایر معیارهای شیمیایی میگو
ویژگی
حد مجاز
متابی سولفیت
سخت پوستان و سرپایان
 (تازه/ منجمد و Deep frozen)
حداکثر 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم یا هر لیتر قسمت‌های خوراکی (براساس SO2   استخراج شده )
سخت پوستان خانواده:
Penaeidae, solenceridae, aristeidae
کمتر از 80 عدد
حداکثر 150 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم یا هر لیتر قسمت‌های خوراکی (براساس SO2   استخراج شده )
بین 80 تا 120 عدد
حداکثر 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم یا هر لیتر قسمت‌های خوراکی (براساس SO2   استخراج شده )
بالاتر از 120 عدد
حداکثر 300 میلی گرم
(به ازای هر کیلوگرم یا هر لیتر قسمت‌های خوراکی (براساس SO2   استخراج شده )
فلزات سنگین
سرب
حداکثر 5/ . (میلی‌گرم در هر کیلوگرم فراورده)
کادمیم
حداکثر 5/ . (میلی‌گرم در هر کیلوگرم فراورده)
جیوه
حداکثر 5/ . (میلی‌گرم در هر کیلوگرم فراورده)
 
3-1- ویژگی های میکروبی :
ویژگی‌های میکروبی میگو به شرح جدول 5-7 می باشد :
جدول 5-7 . ویژگی‌های میکروبی میگو
آزمون
تعداد نمونه (n)
c
m
M
شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها (در یک گرم)
5
2
105 × 5
106 × 5
اشریشیاکلی (در یک گرم)
5
1
10
100
استافیلوکوکوس ارئوس کواگولاز مثبت (در یک گرم)
5
2
100
1000
سالمونلا (در 25 گرم)
5
0
0
-
ویبریو پارا همولیتیکوس * (در یک گرم)
5
2
100
1000
لیستریا مونوسیتوژنز * (در یک گرم)
5
2
20
100
ویبریو کلرا * (در 25 گرم)
5
0
0
-
توکسین کلستریدیوم بوتولینیوم **
(در کلیه بسته‌های مورد آزمون)
5
0
0
-
  
     * در مورد فرآورده هایی که به‌صورت خام و نیمه خام مصرف می‌شوند، مطرح است.
    ** در مورد فرآورده های کنسرو شده، بسته‌بندی در خلاء و یا دودی مطرح است.
یادآوری1- در مواردی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال می شود (نمونه منفرد)، ویژگی‌های میکروبی نمونه با حد m سنجیده می شود.
یادآوری2- هر بهر براساس شرایط زیر قابل مصرف یا غیرقابل مصرف تشخیص داده می شود:
1- در مواردی که تمام نمونه ها m ≥ باشد ، بهر قابل قبول است .
2- در مواردی که تعداد C≥ از n   نمونه ، بین m < و M ≥ باشد ، بهر قابل قبول است.
3 - در مواردی که هریک از نمونه ها M < باشد ، بهر غیر قابل قبول است.
4- در مواردی که تعداد < C ازn  نمونه ، بین m < و M ≥ باشد ، بهرغیر قابل قبول است.
2 - عمر ماندگاری
 عمر ماندگاری(Shelf-life) میگو (به صورت کامل،PUD، PTO و PD ) به شرح جدول6-7  می باشد :
جدول6-7 . عمر ماندگاری  (Shelf- life) میگو *
شکل عرضه
شرایط نگهداری
عمر ماندگاری**
دما               
 (درجه سلسیوس)
رطوبت نسبی            ( درصد)
°تازه
        - بدون بسته بندی
        
        - بسته بندی شده
                بسته بندی معمولی
بسته‌بندی در خلاء
بسته‌بندی در اتمسفر اصلاح شده
 
 
صفر تا 2
( به همراه یخ)
 
صفر تا 4
صفر تا 4
صفر تا 4
 
 
95-90
 
 
95-90
-
-
 
 
7 روز
 
 
3 روز (72 ساعت)
5 روز
7 روز
 
°منجمد    
  (بسته بندی معمولی/ بسته‌بندی در خلاء / بسته‌بندی در  اتمسفر اصلاح شده)
 
 
18-
 
-
 
12 ماه
* PUD= Peelet undeveined
    PTO= Peelet Tail on
    PD= Peelet deveined
** عمر ماندگاری از زمان صید محاسبه می شود.
 
3. تقلبات و تخلفات بهداشتی
·       تامین میگو از منابع غیر مجاز
·       تغییر یا مخدوش نمودن تاریخ تولید و انقضاء و سایر موارد مندرج در نشانه گذاری میگوی بسته‌بندی شده
·       عرضه و فروش میگوی بسته‌بندی تاریخ منقضی
·       عدم یخ‌پوشانی کامل میگوی تازه
·       عدم رعایت برودت یخچال/ فریزر در زمان عرضه
·       پاکیزه و بهداشتی نبودن یخچال و سایر وسایل مورد استفاده
·       عدم رعایت اصول بهداشت فردی (از جمله نداشتن لباس کار مناسب، کارت بهداشت / گواهی سلامت )
·       عدم رعایت اصول بهداشت محل، میز و ابزارکار
·       دیفراست میگوی منجمد و عرضه آن به‌صورت تازه
·       استفاده از میگوی فاسد در تولید فرآورده های میگو
لینک کوتاه