شرح وظایف دفتر مرکزی حراست سازمان دامپزشکی کشور

 

 1. انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای خط مشی امنیتی اطلاعاتی ابلاغ شده از سوی وزارت اطلاعات و حراست وزارت متبوع در حوزه های وظیفه ای حراست شامل :" حفاظت پرسنل"، " حفاظت و امور ایمنی"، " بررسی و اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات" و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های صادره از سوی حراست کل کشور.
 2. برنامه ریزی در جهت آسیب شناسی مجموعه ادارات کل دامپزشکی به منظور رفع تهدیدها و حسن استفاده از فرصتها و ارائه راهکارهای مناسب در دوره های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت به تمامی مدیران و مراجع ذیصلاح.
 3. بررسی و تعیین خط مشی ها و سیاستهای راهبردی، عملیاتی و استراتژیک حراست سازمان دامپزشکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه و هدایت امور در چهارچوب قوانین و مقررات در راستای نیل به اهداف خرد و کلان سازمان و ایجاد هماهنگی میان مدیران در تمامی سطوح سازمانی و هدایت و راهبری و کنترل آنها در زمینه وظایف محوله.
 4. ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی لازم در جهت ارائه به ریاست سازمان و اداره کل حراست وزارت متبوع در راستای اجرای دستورالعملها و بخشنامه ها
 5. برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به ریاست سازمان مدیران مجموعه دامپزشکی کشور.
 6. برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیتهای واحدها و نیروهای تحت سرپرستی و حراست ادارات کل دامپزشکی استانها به منظور حسن اجرای امور محوله
 7. تعیین و انتصاب مسئولین حراست اداره کل استانها و پاسخگوئی به استعلام های واحدهای دیگر سازمان
 8. ایجاد هماهنگی های لازم جهت شرکت در کمیسیونهای برگزارشده در وزارت اطلاعات و اداره کل حراست سازمانها
 9. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از هر گونه نفوذ، اخلال نظم و خرابکاری در جهت پیشگیری از حوادث و سوانح احتمالی
 10. کنترل و نظارت بر نگهداری اسناد محرمانه بر حسب اهمیت و میزان لطماتی که از دستبرد افشای آنها بر مصالح و امنیت کشور وارد می آید.
 11. ایجاد دبیرخانه محرمانه به منظور دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه، کشف رمز، اخذ دورنویس و پست های الکترونیکی محرمانه
لینک کوتاه