گام شماره 1
دستگاه مورد شکایت
اطلاعات شکایت
گام شماره 2
مشخصات فردی شاکی
اطلاعات تماس شاکی
لینک کوتاه