تاریخ انتصاب

1402/07/16

35-دکتر مجتبی نوروزی
 • 35-دکتر مجتبی نوروزی
 • سمت : معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1402/07/16
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1402/03/24

34-دکتر وحید صالحی
 • 34-دکتر وحید صالحی
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشکی کشور
 • تاریخ انتصاب : 1402/03/24
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1402/07/16
 • مدت تقریبی ریاست : حدود 4 ماه
تاریخ انتصاب

1400/09/20

33- دکتر سیدمحمد آقامیری
 • 33- دکتر سیدمحمد آقامیری
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1400/09/20
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1402/03/23
 • مدت تقریبی ریاست : یکسال و نیم
تاریخ انتصاب

1399/02/27

32- دكتر علي صفر ماكنعلي
 • 32- دكتر علي صفر ماكنعلي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1399/02/27
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1400/09/19
 • مدت تقریبی ریاست : یکسال و نیم
تاریخ انتصاب

1396/07/10

31- دکتر علیرضا رفیعی پور
 • 31- دکتر علیرضا رفیعی پور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1396/07/10
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1399/02/27
 • مدت تقریبی ریاست : دو سال و هشت ماه
تاریخ انتصاب

1392

30- دکتر مهدی خلج
 • 30- دکتر مهدی خلج
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1392
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1396
 • مدت تقریبی ریاست : سه سال و هشت ماه
تاریخ انتصاب

1389

29- دكتر سيد محسن دستور
 • 29- دكتر سيد محسن دستور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1389
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1392
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به چهار سال
تاریخ انتصاب

1385

28- دكتر مجتبي نوروزي
 • 28- دكتر مجتبي نوروزي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1385
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1389
 • مدت تقریبی ریاست : کمتر از 4 سال
تاریخ انتصاب

1384

27- دکتر حسین حسنی
 • 27- دکتر حسین حسنی
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1384
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385
 • مدت تقریبی ریاست : بیش از یک سال
تاریخ انتصاب

1380

26- دكتر منصور سياري
 • 26- دكتر منصور سياري
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1380
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1384
 • مدت تقریبی ریاست : بیش از چهار سال
تاریخ انتصاب

1372

25- دكتر عباسعلي مطلبي
 • 25- دكتر عباسعلي مطلبي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1372
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1380
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به هشت سال
تاریخ انتصاب

1370

24- دكتر محمد مهدي شفيعي پور
 • 24- دكتر محمد مهدي شفيعي پور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1370
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1372
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال و نیم
تاریخ انتصاب

1367

23-دكتر عليرضا صفاريان پور
 • 23-دكتر عليرضا صفاريان پور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1367
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1370
 • مدت تقریبی ریاست : بیش از سه سال
تاریخ انتصاب

1364

22- دكتر احمد اقتصاد
 • 22- دكتر احمد اقتصاد
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1367
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال و نیم
تاریخ انتصاب

1364

21- دكتر علي اكبر طاهر
 • 21- دكتر علي اكبر طاهر
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : سه ماه
تاریخ انتصاب

1364

20- دكتر معصومه محمدي
 • 20- دكتر معصومه محمدي
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1364

19- مهندس شجاع
 • 19- مهندس شجاع
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1363

18- دكتر محمدحسن روستايي
 • 18- دكتر محمدحسن روستايي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1363
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1364
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال
تاریخ انتصاب

1361

17- دكتر علي اكبر محمدي
 • 17- دكتر علي اكبر محمدي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1361
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1363
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال
تاریخ انتصاب

1361

16- دکتر رادی میبدی
 • 16- دکتر رادی میبدی
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1361
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1359

15- دكتر محمد حسن روستايي
 • 15- دكتر محمد حسن روستايي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1359
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1360
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به يك و نيم سال
تاریخ انتصاب

1358

14- دكتر رضا اسعدي
 • 14- دكتر رضا اسعدي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1359
 • مدت تقریبی ریاست : بیشتر از یک سال
تاریخ انتصاب

1358

13- دكتر بهمن ميرفندرسكي
 • 13- دكتر بهمن ميرفندرسكي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت : مدتی کوتاه
 • مدت تقریبی ریاست : مدتی کوتاه
تاریخ انتصاب

1356

12- دكتر منوچهر بهار صفت
 • 12- دكتر منوچهر بهار صفت
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ انتصاب : 1356
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1358
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال
تاریخ انتصاب

1343

11- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • 11- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • سمت : مديركل دامپزشكي و رييس سازمان دامپزشكي كشور از سال 1350
 • تاریخ انتصاب : 1343
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1356
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به سيزده سال
تاریخ انتصاب

1339

10- دكتر مرتضي كاوه
 • 10- دكتر مرتضي كاوه
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ انتصاب : 1339
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1343
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به چهار سال
تاریخ انتصاب

1338

9- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • 9- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ انتصاب : 1338
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1339
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال
تاریخ انتصاب

1336

8- سرلشگر دكتر عباس ايزدپناه
 • 8- سرلشگر دكتر عباس ايزدپناه
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ انتصاب : 1336
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1337
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به یک سال
تاریخ انتصاب

1328

7- دكتر اسماعيل اردلان
 • 7- دكتر اسماعيل اردلان
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ انتصاب : 1328
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1336
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به هفت سال
تاریخ انتصاب

1326

6- دكتر محمد درويش
 • 6- دكتر محمد درويش
 • سمت : رييس اداره كل امور دام
 • تاریخ انتصاب : 1326
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1328
 • مدت تقریبی ریاست : نزدیک به دو سال
تاریخ انتصاب

1320

5- دكتر رضا رستگار
 • 5- دكتر رضا رستگار
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ انتصاب : 1320
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1325
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به پنج سال
تاریخ انتصاب

1314

4- دكتر عبدالله حامدي
 • 4- دكتر عبدالله حامدي
 • سمت : رييس اداره كل دامپزشكي
 • تاریخ انتصاب : 1314
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1320
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به شش سال
تاریخ انتصاب

1309

3- دكتر لويی دلپی
 • 3- دكتر لويی دلپی
 • سمت : رييس موسسه دفع آفات حيوانی
 • تاریخ انتصاب : 1309
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1314
 • مدت تقریبی ریاست : نزديك به پنج سال
تاریخ انتصاب

1305

2- دكتر مرتضی گلسرخی
 • 2- دكتر مرتضی گلسرخی
 • سمت : كفيل موسسه دفع آفات حيوانی
 • تاریخ انتصاب : 1305
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1307
 • مدت تقریبی ریاست : قريب به دو سال
تاریخ انتصاب

1304

1- دكتر عبدالله حامدی
 • 1- دكتر عبدالله حامدی
 • سمت : كفيل موسسه دفع آفات حيوانی
 • تاریخ انتصاب : 1304
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1305
 • مدت تقریبی ریاست : يك سال
لینک کوتاه