"بیـــانیـــه مدیـــریـــت"

 

 

 

 سازمان دامپزشکی کشور، صراحتاً اعلام می‌دارد که مدیریت و کارکنان مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی فارغ از هرگونه اعمال نظر کلیه فعالیت‌های خود را با تاکید بر الزامات استاندارد انجام می‌دهندو حفاظت از اموال و اطلاعات محرمانه مشتریان جزء قوانین اولیه این مرکز می‌باشد.مدیر ارشد و مدیر کیفیت مرکز مسئول استقرار سیستم مدیریت کیفیت و برآورده‌سازی الزامات استاندارد ISO/ IEC 17025 به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آزمون‌ها بوده و کلیه کارکنان آزمایشگاه ملزم به پیروی از الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/ IEC 17025 در قالب روش‌های اجرایی و دستور‌العمل‌های داخلی می‌باشند.سازمان دامپزشکی کشور متعهد می‌گردد منابع لازم به منظور استقرار این استاندارد را فراهم نماید. پیروی از نظامنامه کیفیت آزمایشگاه برای کلیه کارکنان سازمان الزامی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 معاونت تشخیص و درمان / سازمان دامپزشکی کشور

لینک کوتاه