دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل
 • دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل مدیر کل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی
دکتر محمد حبیبی
 • دکتر محمد حبیبی مدیر کل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی
دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل
 • دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل مدیر کل مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی
دکتر علی بشری
 • علی دکتر علی بشری مدیرکل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
دکتر سیاوش نیازی شهرکی
 • دکتر سیاوش نیازی شهرکی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
دکتر ناصر قدسیان
 • دکتر ناصر قدسیان مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
مرحوم دکتر مقصود جمعدار
 • مرحوم دکتر مقصود جمعدار مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
دکتر مرتضی راعی
 • دکتر مرتضی راعی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
دکتر زیور فدوی
 • دکتر زیور فدوی سرپرست مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
مرحوم دکتر غلامعلی کیانی
 • مرحوم دکتر غلامعلی کیانی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
دکتر معصومه محمدی
 • دکتر معصومه محمدی مدیر کل مرکز تشخیص، کنترل دارو و مواد بیولوژیک
لینک کوتاه