طبق بند 2 ماده 9 تصویب­نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، تصمیمات، فرایندها، خدمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. سازمان دامپزشکی کشور در نظر دارد با مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصویب دستورالعمل های سازمانی با رعایت حقوق شهروندی نظرات عموم ذینفعان و بهره برداران را در تصویب دستورالعملها مدنظر بگیرد. خواهشمند است با کلیک بروی عناوین پیشنویس دستورالعمل و درج نظر خود ما را در فرایند تصمیم سازی یاری نمایید.

پیشنویس دستورالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژۀ حمل دام و کالا های تحت نظارت دامپزشکی

پیشنویس دستورالعمل ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و نگهداری مراکز نگهداری و پرورش غاز

پیشنویس دستورالعمل نظارت بهداشتی بر کشتار و عرضه گوشت طیور مادر و تخمگذار پایان دوره

پیشنویس دستورالعمل خودکنترلی معیارهای بهداشتی فرایند تولید در کشتارگاههای دام و طیور

پیشنویس دستورالعمل ضوابط فنی بهداشتی نگهداری و پرورش اردک

 

 

 

لینک کوتاه