تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

عملکرد بسیج

دریک جمع بندی و متناسب با نقش و کارکردها، عملکرد بسیج را می توان در پنج حوزهفعالیتی شامل:

فعالیت های نظامی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسیقرار داد.

الف- فعالیت های نظامی

1- جنگ تحمیلی (دفاع مقدس)

به جرأت میتوان هشت سال حضور مقتدرانه ی بسیج در صحنه های مختلف جنگ، تحمیلی و تقدیم ده هاهزار شهید و هزاران ایثارگر، جانباز و آزاده که منجر به پیروزی ایران اسلامی در اینجنگ شد را از مهمترین دستاورد های این نهاد مردمی دانست.

حضور بسیج در کنار سایرنیرو های مسلح و مسئول، به عنوان ذخیره تمام نشدنی نیرو های مردمی، آنچنان در اینجنگ نابرابر که تمام دنیا در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، مؤثر واقع شد کهتمام معادلات نظامی و سیاسی دشمنان اسلام را به شدت برهم زد، و این در حالی بود کهنیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت الهی و پشتیبانی خالصانه یمردم، با کمترین امکانات توانستند با پیروزی در این جنگ، برگ زرین دیگری را برصفحات زرین انقلاب اسلامی بیافزایند.

این نقش آفرینی نه تنها در بعد نظامی بلکهدر جهت ارتقاء روحیه ی سربازان اسلام و ایجاد امیدواری و افزایش قدرت پایداری درمردم کشورمان نیز بسیار مؤثر واقع شده و متقابلاً باعث ایجاد یأس، ترس و در نهایتتردید از ادامه ی جنگ در دشمنان اسلام گردید.

ایجاد وحدت و همدلی در مردم، بروزو شکوفایی ابتکارات، خلاقیت ها و نوآوریها، کسب کوله باری از تجارب بسیار ارزشمند وده ها و بلکه صد ها دستاورد دیگر از آثار این حضور تلقی می شوند.

2- مبارزه باضدانقلاب

انقلاب نوپای اسلامی که در آغاز تولد خود دچار وضعیت آشفته و نابسامانیبود همانند بسیاری از انقلاب های جهانی از همان ابتدا با سوء استفاده دشمنان انقلابو ایادی آن ها در داخل کشور مواجه گردید و در حالیکه هنوز کنترل امور به طور کاملدر دست مسئولین قرار نگرفته بود تحرکات ضد انقلاب و توطئه چینی آنان پیوسته خساراتیرا به بار می آورد. تعطیلی یا کندشدن فعالیت برخی دستگاه های دولتی اعم از نظامی وغیرنظامی نیز سبب شده بود که نظام خدماتی و امنیتی کشور تا حدود زیادی مختل گردد وهمین مسئله به تشدید ناامنی های ناشی از حضور ضدانقلاب دامن می زد.

گام نخست ازحضور نیرو های مردمی در نقش مدافعان امنیت با در دست گرفتن کنترل عبور و مرور و نظمشهری، ایست و بازرسی و حفاظت از اماکن توسط رده های مقاومت بسیج تا چندین سال پس ازانقلاب ادامه یافت و با ناامن شدن صحنه ی عملیات برأی ضدانقلاب، به تدریج امنیتکامل در سایه ی حضور مقتدرانه ی نیرو های مردمی و سایر نیرو های امنیتی به طور کاملایجاد شد.

این اقدامات در بسیاری از اوقات نه تنها باعث برهم خوردن نقشه هایضدانقلاب می شد بلکه معمولاً افشای توطئه ی آنان و در نتیجه دستگیری این افراد رانیز به دنبال داشت.

3- مشارکت در پایان دادن به درگیری های کردستان

همگام باتحرکات ایادی دشمن در داخل کشور، شهر های مرزی نیز با تحریک فرصت طلبان دستخوش تشنجو ناامنی شدید گردید تا جایی که برخی از شهر ها به طور کامل در تصرف ضدانقلاب قرارگرفت.

حضور نیرو های مردمی (بسیج) برأی مقابله با ضدانقلاب در این شهر ها نیزنقش بسیار مؤثری در بازگشت آرامش به این مناطق ایفا نمود که نمود عینی آن را میتوان در پاسخ مردم به فراخوان عمومی حضرت امام (ره) برأی آزادسازی پاوه مشاهده نمودکه تعداد زیادی از امت حزب الله با استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی و هرنوع سلاحی کهدر دست داشتند به سوی پاوه هجوم برده و این شهر را از دست ضدانقلاب خارجساختند.

4- مقابله با بحران های شهری

نقش بسیج مردمی در پایان دادن به غائلهگنبد در اوایل انقلاب، نقش ارزشمند بسیج مردم آمل برأی مقابله با منافقین وضدانقلاب در شهر وجنگل های این شهر، کمک به رفع فتنه در برخورد با اغتشاشات شهری ازجمله در قزوین، اراک، اصفهان، مشهد، تهران و برخی شهر های دیگر یکی دیگر از عملکردهای موفق بسیج محسوب می گردد.

این مسئله بخصوص در رابطه با اغتشاشات رخ داده درسال های اخیر که با حضور بسیج بدون درگیری و استفاده ازقوه قهریه پایان یافته ازاهمیت فوق العاد های برخوردار است.5- مقابله با اشرار

همکاری بانیرو های مسلح، به ویژه نیروی انتظامی برأی مقابله با اشرار در کلیه ی نقاط بخصوصدر مناطق مرزی شرق و شمال شرق کشور که هم اکنون نیزا دامه دارد یکی دیگر از آثارمثبت حضور نیرو های بسیجی در ایجاد و حفظ امنیت می باشد. این نقش در برخی نقاط کشورنیز در مقیاس محدود تر مصداق داشته است.

6- پشتیبانی از جنگ

بسیج علاوه برحضور فیزیکی در طول هشت سال دفاع مقدس در مورد تأمین و پشتیبانی نیاز های جنگ نیزبه طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته است. جمع آوری و هدایت کمک های مردمی توسطرده های مقاومت بسیج و مشارکت بسیجیان در ساخت بخشی از مهمات جنگی مانند گلوله هایتوپ و خمپاره و همچنین استفاده از تخصص و تجارب آنان برأی ساختن تجهیزات و وسایلجنگی، بخش دیگری از این نقش آفرینی محسوب می شود.

ب- فعالیت هایامنیتی

1- اقدامات حفاظتی

حفاظت از شخصیت های کشوری و منطقه ای، حفاظت ازاماکن طبقه بندی شده و مهم، بخصوص در اوایل انقلاب-، حفاظت از هواپیما های کشوری،کمک به خنثی سازی توطئه هایی مانند ترور، بمب گذاری، آدم ربایی و ... از دیگرکارکرد های بسیار مؤثر بسیج بوده است. به طوری که پس از حضور بسیج در مأموریت هاییمانند مقابله با هواپیما ربایی، این مشکلات به طور کلی رفع و باند های تبهکار زیادیشناسایی و دستگیر شدند.

2- نقش اطلاعاتی

امروزه یکی از مهمترین عوامل ثبات وپایداری امنیت درکشور های مختلف جهان را ناشی از هوشیاری و مشارکت مردم این کشور هادر برخورد با مسائل امنیتی می دانند، به طوریکه این موضوع در بسیاری از کشور ها بهیک فرهنگ تبدیل شده و مردم پس از مشاهده هر گونه موضوع مشکوک، بلافاصله نیرو هایمسئول را مطلع می نمایند و این مسئله نیز موضوع دیگری است که با تدبیر حضرت امام (ره) در قالب یک شبکه ی گسترده ی 20میلیونی تحت عنوان عیون ارتش 20 میلیونی، تابحال توانسته خدمات قابل توجهی را در زمینه ی شناسایی و انهدام گروه های معاند وضدانقلاب و جاسوس و یا باند های قاچاق کالا و مواد مخدر و یا باند های فساد و آدمربایی ارائه نماید.

3- کشف و خنثی سازی اعتصابات

جلوگیری از گردش چرخهاقتصادی و ایجاد اختلال در نظام خدماتی کشور، یکی دیگر از شیوه های استکبار ودشمنان ایران اسلامی برأی متوقف ساختن یا کند کردن حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی بهشمار می رود.

در زمینه ی خنثی سازی این معضل نیز اعضای بسیج، به ویژه بسیجادارات و کارخانجات بسیار فعالانه و با هوشیاری کامل عمل نموده و هرگز به ضدانقلاباجازه ندادند که وقف های در نظام اقتصادی و خدماتی کشور بوجود آورند.

عمده تریننقش بسیجیان در این خصوص در دو بخش عمده قابل بررسی است.

3-1- ایفای نقش بجایعوامل اعتصاب کننده به عنوان جایگزین

3-2- کشف، شناسایی و خنثی سازی اقداماتعوامل اخلالگر4- جمع آوری سلاح و مهمات غیرقانونی

مشارکت و همکاریبا سایر دستگاه های مسئول برأی جمع آوری سلاح و مهمات غیرقانونی توسط رده هایمقاومت بسیج، نوعی دیگر از خدمات امنیتی بسیج محسوب می شود.

5- تسلیحبسیجیان

تسلیح بسیجیان در مناطق مرزی و نقاط کور کشور (نقاط کویری و دور ازدسترس)، به ویژه تسلیح عشایر پر تلاش و غیور کشور، یکی دیگر از اقدامات بسیج میباشد که نقش عمد های در بازدارندگی ایفا نموده است. ضمن اینکه از این نیروی کارآمد،گروهی را سازمان داده و بوجود آورده است که در هر زمان و مکان قادر است تا هنگامورود سایر نیرو های مسلح و مسئول به دفاع از سرزمین اسلامی بپردازد.

ج- فعالیتهای فرهنگی

پس از شکست و ناکامی استکبار در زمینه ی مسائل نظامی، تهاجم فرهنگیدشمن با سرعت فراوان توسعه یافته و با استفاده از متنوع ترین و جدید ترین ابزار درزمینه های مختلف مورد استفاده ی آنان قرار گرفت. از این رو برنامه های بسیج نیز باگرأیش کاملاً محسوس، به این سمت سوق داده شد و تلاش شد تا از تمام امکانات وتوانائی های این مجموعه ی عظیم برأی مقابله با این تهاجم گسترده نهایت استفاده بهعمل آید.

مهمترین مصادیق این اقدامات را می توان به شرح زیر نام برد:

1- امربه معروف و نهی از منکر

رده های مقاومت بسیج و اعضای آن نقش بسیار مؤثری دراحیاء این سنت الهی به عنوان یکی از بهترین و کارآمد ترین شیوه های مقابله با تهاجمفرهنگی ایفا نموده اند. این حرکت اسلامی- یعنی حساسیت نشان دادن نسبت به منکرات وترویج معروفات- به قدری مؤثر بوده که باعث از بین رفتن یا کمرنگ شدن بسیاری ازناهنجاری ها و معضلات اخلاقی و فرهنگی در جامعه شده است.

این مأموریت تا آناندازه حائز اهمیت بوده که رده های بسیج تا کنون ده ها شهید و جانباز را تقدیمانقلاب اسلامی نموده اند. در این رابطه اگر چه تلفات و خسارت هایی به کشور تحمیلشده و تعدادی از بهترین فرزندان این مرز و بوم را قربانی خود ساخته است اما عدمتوفیق کامل دشمن در دستیابی به اهداف این توطئه را می توان مرهون حضور ایثارگرانه یبسیجیان و امت حزب الله در صحنه ی مبارزه با این تهاجم دانست.

2- ترویج فرهنگ وارزش های اسلامی و انقلابی

ترویج و توسعه ی فرهنگ ناب محمدی (ص)، فرهنگ جبهه وجنگ و تفکر بسیجی و همچنین احیاء ارزش های دینی و ملی یکی دیگر از برکات بسیج محسوبمی شود.

اندیشه و تفکر بسیجی، التزام او به سنت های اسلامی و سنت های پسندیدهاجتماعی و طراحی برنامه های مناسب برأی توسعه ی این فرهنگ از طریق رده های مقاومتبسیج یکی از اصولی ترین اقدامات در این زمینه محسوب می شود.

برگزاری انواع مراسمو مناسبت های اسلامی، برگزاری یادواره های شهدا، تجلیل از ایثارگران و خانواده هایآنان، جلب و جذب جوانان به سوی معنویت و ... از جمله اقدامات مؤثری به شمار می روندکه بسیج در این زمینه انجام داده است.

3- فعالیت های فرهنگی و هنری

برگزاریانواع جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، برگزاری انواع اردو های زیارتی، سیاحتی وبازدید از جبهه، برگزاری انواع مراسم عبادی، فرهنگی و سیاسی، فعالیت در زمینه هایهنری مانند: فیلم، تئاتر، سرود، چاپ و نشر کتاب و نشریات و ده ها فعالیت دیگر همگیاز مصادیق فعالیت در این زمینه می باشند.


4- فعالیت های علمی، آموزشی وتوجیهی

برگزاری انواع کلاس ها و جلسات آموزشی و توجیهی در مورد مسائل عقیدتی،سیاسی و فرهنگی و پاسخ به شبهات وسئوالات بسیجیان و جوانان کشور، اعزام مبلغ وسخنران به مراکز آموزشی، دستگاه های دولتی و سایر مراکز تجمع نیز در ارتقاء سطحفکری و فرهنگی جامعه بسیار مؤثر بوده و از بروز بسیاری از انحرافات فکری و اخلاقیجلوگیری نموده است.

5- ایجاد تشکل های فرهنگی و آموزشی

ایجاد، توسعه و تجهیزکانون های جوانان بسیج در بسیاری از شهر های کشور، ایجاد کانون های فرهنگی بسیج درمساجد، تأسیس دارالقرآن های بسیج، راه اندازی مراکز مشاوره، ایجاد مؤسسات فرهنگی وعلمی، تأسیس باشگاه های ورزشی، ایجاد هسته ها و گروه های علمی، فرهنگی و هنری دررده های مقاومت بسیج بخصوص رده های قشری و ... نیز از دیگر دستاورد های بسیج در جهتپیشگیری و مقابله با تهاجم فرهنگی محسوب می شوند.

د- فعالیت هایاجتماعی

فعالیت های بسیج در زمینه ی مسائل اجتماعی و همکاری با دولت نیز به قدریگسترده است که آثار آن به وضوح در جامعه قابل لمس و مشاهده می باشد.

مهمترینمصادیق عملکرد در این زمینه را نیز می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود.

1- مأموریت های امداد و نجات

نقش بسیج در امدادرسانی به مردم و مناطق بحران زده باتوجه به شبکه گسترده ی رده های مقاومت بسیج، به عنوان قابل دسترس ترین نیروها،بسیار حائز اهمیت بوده است. به طوری که پیوسته بسیجیان اولین کسانی بوده و هستند کههنگام بروز حوادث اعم از طبیعی مانند سیل و زلزله یا غیرطبیعی مثل بمباران ها و آتشسوزی ها در صحنه حاضر و به کمک مردم شتافته اند.

حضور بسیج در امدادرسانی بهمناطق زلزله زده رودبار و منجیل، قائنات و بجنورد، اردبیل و یا مناطق سیل زده شمالکشور، همچنین مناطق جنگ زده کشور و یا مناطقی که در طول جنگ مورد هدف بمب ها و موشکهای عراق قرار گرفت نمونه هایی از نقش و حضور بسیج در این زمینه می باشد.

2- همکاری با دولت

بارز ترین عملکرد بسیج در همکاری با دولت در اجرأی طرح ملی ریشهکنی فلج اطفال که با شرکت هزاران نفر از عضای بسیج و بکارگیری رده های مقاومت اجراشد قابل رؤیت است. اجرأی این طرح توسط بسیج، نه تنها باعث صرفه جویی قابل توجهی درهزینه ها گردید بلکه به لحاظ گستردگی رده های بسیج در اقصی نقاط کشور، تمامی مناطقحتی دور افتاده ترین نقاط را به راحتی تحت پوشش قرار داد.

سایر اقدامات قابلتوجه در این زمینه شامل فعالیت هایی مانند: 

اجرأی طرح های درختکاری که همه سالهاجرا می گردد، طرح نگهداری و توسعه ی مراتع، طرح بیمه ی روستائیان، طرح آموزشبهداشت خانواده، طرح آمارگیری اماکن مذهبی، مشارکت در طرح کویرزدایی وده ها اقدامارزنده دیگر می شود.

هـ- فعالیت های اقتصادی

بسیج در زمینه ی فعالیت هایاقتصادی نیز گام های مثبتی را برداشته است که اهم آن ها عبارتند از: 

1- مقابلهبا گرانفروشی و احتکار بالا

یکی از معضلاتی را که بسیج برأی حل آن به یاری نظاماقتصادی کشور شتافت، موضوع مقابله با گرانفروشی و احتکار کالا می باشد.

اینهمکاری بخصوص پس از پایان جنگ که بازار از عدم ثبات و پایداری قیمت ها و گرانفروشیو احتکار رنج می برد، توانست تا حدود زیادی مشکل را برطرف و پایداری لازم را بهبازار بازگرداند.

2- مشارکت در سازندگی کشور

حضور فعال و پرشور متخصصین واعضای بسیج در طرح ها و پروژه های مختلف سازندگی در قالب فعالیت های پیمانکاری برأیساختن جاده ها، سدها، لوله کشی آب و گاز و سایر تأسیسات شهری و روستایی، فعالیتدیگری است که اگر چه شاید بازتاب چندانی در اذهان عمومی نداشته اما آثار مثبتفراوانی را به ارمغان آورده است.

3- ایجاد تعاونی های چند منظوره

نقش بسیجیاندر توسعه ی فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در قالب تأسیس تعاونی های چندمنظوره نیز بسیار چشمگیر بوده است.

در واقع بسیج با فراهم نمودن تسهیلات لازمبرأی ایجاد این فعالیت ها ضمن ایجاد اشتغال برأی بسیجیان و افراد جامعه، به طورمستقیم و یا غیرمستقیم در شکوفایی اقتصاد کشور به ایفای نقش پرداختهاست.

لینک کوتاه