تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

استراتژی پدافند غیر عامل در حوزه دامپزشکی :

حلقه های استراتژیک:

1-حلقه اول رهبری ملی (National leadership)

2- حلقه دوم ، محصولات کلیدی (Key roduction)

3- حلقه سوم،زیر ساخت های (In Frastructures)

4- حلقه چهارم ، جمعیت مردمی واداره ملی (Population & People will )

5-حلقه پنجم ، نیروهای عملیاتی (Field Forces)

حلقه های استراتژیک

حلقه

عناوین حلقه های استراتژیک

ملاحظات

مقایسه تطبیقی با اندام بدن

حلقه اول

رهبری ملی

با انهدام اهداف یاد شده سیستم عصبی تصمیم گیری کشور مورد تهاجم ، توانایی هدایت ، اداره ، کنترل وفرماندهی زیر مجموعه های مربوط را از دست می دهد

مغز و سیستم عصبی

حلقه دوم

محصولات کلیدی

با انهدام وتخریب این اهداف سایر ارگان ها وسازمان ها فلج گردیده وزیر ساخت های اقتصادی وعملیاتی وپشتیبانی متوقف می گردند.

سیستم هاضمه و گردش خون

حلقه سوم

زیر ساختها

 با انهدام این مراکز ، خطوط موصلاتی کشور مورد تهاجم ، قطع گردیده وامکان حمل ونقل ، کمک رسانی وپشتیبانی سلب می شود.

اندامهای  حرکتی                ( دست ، پا واستخوان عضلات )

 

 

 

 

 

 

 

حلقه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

جمعیت مردمی و اراده ملی

 

در این حلقه موارد ذیل مورد توجه است:

*تبدیل خواسته آمریکا به خواست بین المللی وجهانی

*تخریب روحیه وحس فداکاری ، مقاومت ووفاداری مردم وکاهش آستانه مقاومت ملی کشور وناامید کردن مردم به هئیت حاکم

* ایجاد شکاف وفاصله بین نظام سیاسی وگرایش ها وارزش های اجتماعی جامعه

* ناکارآمد وبی خاصیت نشان دادن نظام حکومتی

* تغییر باورهای وارزش ها وبهم زدن وحدت ملی

 

 

 

 

 

 

 

روح و روان و اراده

 

حلقه پنجم

نیروهای عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

با انهدام اهداف یاد شده وکسب برتری هوایی ، هواپیماها و هلیکوپترها تهاجمی با آزادی وابتکار عمل لازم ، عملیات هوایی را انجام می دهند وشرایط را برای انجام دادن عملیات زمینی واشغال کشور مورد تهاجم مهیا می کنند.

سلولهای دفاعی بدن

حلقه ها

عناوین

تجهیزات مورد هدف

 

 

 

 

 

 

 

اهداف پدافند غیر عامل دامپزشکی :

1- کاهش قابلیت‌ و توانایی سامانه‌های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف‌گیری تسلیحات آفندی دشمن.

2- بالا بردن قابلیت‌ بقا، استمرار عملیات و فعالیت‌های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ.

3- تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم در برابر تهدیدات و عملیات دشمن.

4- سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.

5- صرفه جوئی در هزینه‌های تجهیزاتی و نیروی انسانی.

6- فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.

7- افزایش آستانه مقاومت و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.

8-حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور.

 

 

 

هدف : تدوین سیاست راهبردی و ارتقاء پدافند غیر عامل حوزه دامپزشکی

فرصتها :
وجود کارشناسان مجرب در سطح ملی و بین المللی در کشور 
وجود مراکز با رعایت  استانداردهای پدافند عامل 
قابلیت ارتقاء سطح کیفی مراکز حساس و حیاتی در راستای سرمایه گذاری مشترک و یاقرار دادهای انتقال تکنولوژی 
وجود امکانات آزمایشگاهی و درمانی و دارویی نسبتاً مناسب در کشور 
موقعیت عالی ژئو پلتیک منطقه ای ایران 

تهدیدهاو چالشها :
-وسعت و گستره ی زیر ساختها و مراکز حیاتی و حساس در حوزه پدافند  دامپزشکی

کمبود کارشناسان و مشاورین مجرب در سازمان دامپزشکی و ادارات کل در حوزه پدافند دامپزشکی 
نا امن بودن ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه و عدم وجود امکانات مناسب آنان در حوزه دامپزشکی
وسعت و گستره ی تمامی زیر ساختها و مراکز حیاتی و حساس در حوزه  پدافند دامپزشکی 
عدم وجود اولویت بندی میزان اهمیت مراکز ثقل بر اساس مقادیر شاخصه های کمی وکیفی
 عدم وجود باورهای فرهنگی در حوزه  پدافند دامپزشکی
عدم تدوین استانداردهای ملی در زمینه حوزه پدافند دامپزشکی

- عدم وجود  و یا به روز نبودن برخی سامانه های مورد استفاده در حوزه دامپزشکی 
عدم وجود قوانین مناسب و به روز جهت اجرایی نمودن استانداردها در حوزه  پدافند دامپزشکی

- ضعف نظام اموزشی در مدیران ، کارشناسان سازمان و ادارات دارو درمان استانها و عدم اطلاع و ناآشنایی آنها با استانداردهای و وضعیت پدافند دامپزشکی در ایران و سایر کشورهای جهان 

راهبرد اول : ارتقاء انطباق زیر ساختها و مراکز حیاتی و حساس در حوزه دامپزشکی با اصول تیپ پدافند غیر عامل دامپزشکی

-ایجاد سازه‌های امن و مقاوم‌سازی

- آموزش و فرهنگ سازی

- دسترسی‌ها:ی مناسب

موانع و عدم دسترسی های مناسب

- سیستم‌های ردیابی و اعلام خطر و ایمن سازی

-افزایش توانمندی تجهیزات و روشهای آزمون

-گسترش سامانه های زیر ساختها و مراکز حیاتی و حساس در حوزه دامپزشکی بویژه به مناطق مرزی

-پیش بینی برق اضطراری جهت زیر ساختها و مراکز حیاتی و حساس در حوزه دامپزشکی


راهبرد دوم : ارتقا کیفی تاسیسات و تجهیزات در حوزه پدافند غیر عامل  دامپزشکی 

1-استتار (Camuflage) 
2اختفا (Concealment) 
3پوشش (Cover) 
4فریب (Deception) 
5تفرقه و پراکندگی (Separation and Dispersion ) 
6مقاوم سازی و استحکام (Hardening) 
7اعلام خبر (Early Warning) 
8مکان یابی (Site Selection) 
9تحرک (Movement) 
10پناهگاه (Defilade) 
11جان پناه (Trench) 
12انضباط استتار (Camouflage Discipline) 
13حفاظت (Security) 
14سیستم اطفا حریق (Extinguishing System) 
15اقدامات درون سیستمی 
16آموزش و ایجاد فرهنگ دفاع (Training) 
17ایجاد موانع (دیوار - دکل - کابل - بالن) (Barrier) 
18عملیات دود. (Smoke Operation) 
19اقدامات بعد از بمباران(کنترل تردد، تخلیه، مجروحین، کنترل خسارت، خنثی سازی بمب و... ) 
20ایمنی (Safety) 
21مقابله با بمب ‌های گرافیتی E. M. P - H. P. M 
22ایجاد استحکامات صحرایی و سازه‌های موقتی (Field fortification) 
23ایجاد سازه‌های امن و مقاوم سازی تاسیسات. (Protective Structures) 
24دفاع غیر عامل در مقابل حملات ویژه (ش. م. ه )
 
در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول پدافند غیر عامل شامل 6 الی 7 اقدام مشروحه ذیل می‌باشد که در طراحی و برنامه ریزی‌های و اقدامات اجرایی دقیقا می‌بایست مورد توجه قرار گیرد
1استتار Camouflage 
2اختفا Concealment 
3پوشش Cover 
4فریب Deception 
5تفرقه و پراکندگی Separation And Dispersion 
6مقاوم سازی و استحکامات Hardening 
7اعلام خبر Early warning راهبرد سوم: ارائه راهکار پدافندی جهت جلوگیری  از آلوده سازی ، ورود جرم جدید و یا بی کیفیت نمودن خوراک دام ، دارو ، سم ، فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های

- ارتقا امنیت شبکه ها و سامانه های رایا نه ای دارو ، سم،فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های دامی با هدف کاهش تهدید ها و عدم سو استفاده از اطلاعات کلیدی مورد استفاده در مدیریت پدافند غیر عامل مورد استفاده در دامپزشکی 
برقراری یک نظام وارداتی ، صادراتی ، تولید ، توزیع کارآمد پدافندی با ملحوظ داشتن منافع تولید کنندگان ، توزیع کنندگان فروشندگان و مصرف کنندگان 
تدوین ، ابلاغ و نظارت بر اجرای توزیع مناسب خوراک دام ، دارو ،سم،  فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های دامی در شبکه توزیع و مصرف در مواقع بروز بحران 
-
بر قراری سیستم نظارتی پدافندی نرم افزاری خوراک دام ،  دارو ، سم، فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های دامی از زمان ورود به صورت مواد اولیه تا زمان فروش در مراکز عرضه 
ساماندهی وضعیت توزیع خوراک دام ،  دارو ، سم، فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های دامی در کشور و حذف زنجیره های توزیع خارج از شبکه و قاچاق 
-    
همکاری و هماهنگی مناسب باسایر ارگانهای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق به منظور جلوگیری از ورود دارو ، سم،فر آورده های   بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های دامی ممنوعه و خروج غیر مجاز داروهای تولید داخل

 - بررسی کاهش و یا به حداقل رسانیدن  تهدیدات استفاده از فن آوریهای نوین مانند علوم جدید زیستی و سایر علوم High Tech   در دارو ، سم، فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و فر آورده های دامی

 - الزامات صدور مجوزهای مراکز وارداتی ، صادراتی ، تولید ، توزیع  خوراک دام ، دارو  ،سم،  فر آورده های بیولوژیک و مکملهای مورد مصرف در دامپزشکی  و  مراکز بسته بندی و عمل آوری شیلاتی و نیز فر آورده های دامی با رویکرد پدافند غیر عامل

     -پیگیری رفع آلوده سازی یا از بین بردن تهدیدات منابع آبی و شیلاتی اعم از پرورشی و غیر پرورشی

    -همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه بیماریهای مشترک با وحوش با رویکرد پدافند غیر عامل
راهبرد چهارم- تدوین قوانین و آئین نامه های پدافند غیر عامل

-پیش بینی بندها و اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالیانه

-پیش بینی قوانین و آیین نامه های مورد نیاز پدافند غیر عامل دامپزشکی

-تقویت مجوزهای قانونی  سازمان دامپزشکی کشور با رویکرد حفظ پدافند غیر عامل


راهبرد پنجم :بررسی و کاهش تهدیدات از طریق بیماریهای دامی و حمل ونقل دام

-افزایش توان قرنطینه های دام و تقویت آنها با هماهنگی مراجع ذیصلاح

-بررسی و کاهش تهدیدات در زمینه بیماریهای دام با رویکرد پدافند غیر عامل

- الزامات صدور مجوزهای مراکز پرورش و نگهداری دام

 

راهبرد ششمآگاهی رسانی به مسئولین استانی و کشوری در جهت کاهش تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل

-آگاهی رسانی به مسئولین استانی و کشوری در جهت کاهش تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل

-آگاهی رسانی به صنوف دامپزشکی و بهره برداران در جهت کاهش تهدیدات با رویکرد پدافند غیر عامل

راهبرد هفتم-تجهیزات ، آزمونها و روشهای آزمایشگاهی و مراکز درمانی تشخیصی با رویکرد پدافند غیر عامل

-اعلام مخاطرات در زمینه ورود ، صدور ، تولید و توزیع  تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

- به روز رسانی آزمونها و روشهای آزمایشگاهی با رویکرد پدافند غیر عامل

-بررسی  مراکز و روشهای درمانی و تشخیصی با رویکرد پدافند غیر عاملاقدامات وراهکارها پدافند غیر عامل در حوزه دامپزشکی :

  1. ارتقای آموزش ، ترویج واشاعه فرهنگ پدافند غیر عامل در نزد مدیران در راستای حفظ سرمایه های ملی در حوزه دامپزشکی
  2. افزایش اگاهی وتوجه مدیران در طرح های راهبردی پدافند غیر عامل و توجه به اصل تمرکز زدایی ، جابجایی وتوزیع مراکز حیاتی واحتراز از ساخت وساز مجموعه های بزرگ
  3. تهیه وتدوین شناسنامه های جامع مراکز حیاتی وحساس ومهم برای مشخص نمودن وضعیت پدافند غیر عامل (نقاط قوت وضعف) آنها ، برنامه ریزی لازم ، بازدید وبررسی های میدانی واتخاذ تدابیر مناسب
  4. به روز نمودن اطلاعات وضعیت موجود تمامی مراکز به صورت خلاصه مفید
  5. پیگیری رعایت دقیق اصل حیطه بندی و اصول حفاظتی در امور پدافند غیر عامل
  6. اعمال ملاحظات شدید حفاظتی در تهیه وتدوین ، نگهداری واجرای طرحها و برنامه های پدافند غیر عامل
لینک کوتاه