تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

انتخاب رئیس-نایب رئیس و خزانه دار هیات مدیره کانون در اولین جلسهاولین جلسه اعضای هیات مدیره کانون با حضور کلیه اعضاء در ساعت 17 مورخ 18/03/1390 برگزار و بر طبق تبصره 3 ماده 17 اساسنامه کانون نسبت به تعیین رییس، نایب رییس و خزانه دار اقدام شد و در نتیجه افراد ذیل انتخاب گردیدند:
1- دکتر احمد اقتصاد، رییس هیات مدیره
2- دکتر ابراهیم مستجابی، نایب رییس هیات مدیره
3- مهدی وحیدی نوین، خزانه دار
4- دکتر طیبی، عضو اصلی
5- مهندس ابوالقاسم صابری، عضو اصلی
6- دکتر علی اکبر نقوی، عضو علی البدل
7- دکتر احمد کاظمی، عضو علی البدل
8- دکتر مهدی صالحی، بازرس اصلی کانون
9-علی محمدخان، عضو علی البدل

لینک کوتاه