استانداردهای فناوری نانو

دیف

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

سال انتشار

1

12098

فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی

1388

2

12325

آیین کار سلامت و ایمنی در محیطهای کار با نانومواد

1388

3

12963

فناوری نانو- تعیین ویژگی‌های همولیتیک نانوذرات- روش آزمون

1389

4

13566

فناوری نانو- ارزیابی اثر نانوذرات بر تشکیل کلنی‌های گرانولوسیت- ماکروفاژ موش- روش آزمون

1389

5

13731

فناوری نانو- تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک‌جداره با استفاده از طیف‌سنجی فتولومینسانس فروسرخ نزدیک

1390

6

13736

فناوری نانو- بسته‌بندی و حمل و نقل ایمن نانومواد- آیین کار

1390

7

14095

فناوری نانو - تعیین مشخصات نانولوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز طیف‌سنجی پرتو ایکس بر اساس توزیع انرژی EDX

1390

8

14152

فناوری نانو - تولید نانوذرات فلزی برای آزمون سمیت استنشاقی با استفاده از روش تبخیر - تراکم

1390

9

14153

فناوری نانو - آزمون اندوتوکسین نانومواد در سیستمهای برون تن - روش آزمون  Limulus Amebocyte lysate

1390

10
14564
فناوری نانو- تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی
1391
11
14743
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از طیف سنجی جذبی فرابنقش -مرئی- فرو سرخ نزدیک
1391
12
14744
فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد
1391
13
16463
فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی
1392
14
16464
فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء
1392
15
16523
فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
1392
16
17148
فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz  میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si
1392
17
17149
فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها
1392
18
17150
فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک
1392
19
17222
فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری
1392
20
17990
فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری
1392
21
17991
فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)
1392
22
17992
فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی
1393
23
17993
فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
1393
24
18085
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
1393
25
18086
فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی
1393
26
18392-4
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
1393
27
18392-5 فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست 1393
28 18392-7 فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی 1393
29
19393-2-1
فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی
1393
30
19111
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
1393
31
19300
فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی
1393
32
19544
فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده 1394
33
19583 فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس
1394
34
19758-2-1 فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم
1394
35
19785
فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها
1394
36
19816-1 فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1- اصول و رهیافت ها
1394
37
18392-3
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی
1394
38
19852
فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون
1394
39
19935
فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون
1394
40
20746
فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون
1395
41
20454
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
1395
42
21144
فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی
1395
43
21145
فناوری نانو- واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
1395
44
21195
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
1395
45
21196
فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
1395
46
21197
سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
1395
47
21198
فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما
1395
48
21206
فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
1395

 

لینک کوتاه