تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

استانداردهای فناوری نانو

شماره استاندارد

موضوع

سال

6252

اتاق‌های تمیز و محیط‌های کنترل‌شدۀ مرتبط- قسمت 12: پایش تمیزی هوا براساس تراکم ذرات نانو مقیاس- ویژگی‌ها

1399

22483

اتمسفرهای محیط کار- ذرات معلق بسیار ریزهواویزها، نانوذرات و نانو ساختار- خصوصیات و ارزیابی مواجهه استنشاق

1396

20454

اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)

1395

12325

آئین کار سلامت و ایمنی در محیط های کار با نانو مواد

1388

20610

حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های 180 نانومترتا 1000 میکرون

1394

18406

خمیرکاغذ- تعیین میزان سولفور و سولفات نیمه ­استری در نانوبلور سلولز- روش آزمون

1398

16554

الزامات محاسبه و تنظیم نمک های رسوب کننده سولفات (BaSO4,SrSO4,CaSO4) برای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

1391

21197

سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی

1395

9490

فرآیندهای غشایی میکروفیلتراسیون،اولترافیلتراسیون،نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس -واژه نامه

1386

80004-11

فناوری  نانو- واژه نامه-   قسمت 11: نانو­لایه، نانوپوشش، نانوفیلم و اصطلاحات مرتبط

1397

13566

فناوری نانو - ارزیابی اثر نانو ذرات بر تشکیل کلنی های گرانولوسین - ماکروفاژ موش- روش آزمون

1389

22852

فناوری نانو - ارزیابی سمیت نانومواد  ساخته­ شده، در آبزیان دریاچه‌های آب شور، با استفاده از ناپلی گونه‌های آرتمیا (Artemia sp.)

1399

22889

فناوری نانو ارزیابی سمیت نانومواد با استفاده از جنین کوریون­ زدایی­ شده ماهی گورخری

1399

22893

فناوری نانو  اندازه گیری توزیع ­های اندازه و شکل ذرات به ­وسیله میکروسکوپی الکترونی عبوری

1399

8706

فناوری نانو-  مواد نانومتخلخل‌- اندازه‌گیری و تعیین میزان تخلخل و توزیع اندازه حفره‌ها در مواد جامد با استفاده از روش جذب سطحی گاز - تحلیل ماکروحفره‌ها، مزوحفره‌ها و میکروحفره‌ها

1399

22781

فناوری نانو- ارزیابی ضخامت، چگالی و پهنای فصل­ مشترک نانوفیلم ­های تک و چندلایه به­وسیله بازتاب­ سنجی پرتوی ایکس(XRR)- روش آزمون

1399

20304

فناوری نانو- ارزیابی قابلیت اطمینان- قسمت 2- 1: افزاره‌های فتوولتائیک نانو‌فعال-  آزمون‌ پایداری

1399

22780

فناوری نانو ارزیابی ماندگاری خاصیت آب­ گریزی منسوجات حاوی نانومواد روش­های آزمون

1399

19156

فناوری نانو- استفاده و کاربرد آزمون‌های برون‌تنی بدون سلولی و روش‌شناسی‌های ارزیابی ماندگاری زیستی نانوماده

1398

20602

فناوری نانو- اصطلاحات استاندارد و تعاریف آن‌ برای نانومواد سلولزی

1398

21258

فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه

1395

14153

فناوری نانو- آزمون اندوتوکسین نانو مواد در سیستم های برون تن -روش آزمون (limulus amebocyte Iysate (LAL)

1390

20746

فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون

1395

19250

فناوری نانو- آماده‌سازی نمونه برای مشخصه‌یابی نانواشیاء فلزی و اکسیدفلزی درآب

1398

21198

فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما

1395

21662

فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما

1395

15626

فناوری نانو- آموزش نیروی کار در زمینه زیرساخت فناوری نانو- راهنما

1397

15625

فناوری نانو- آموزش نیروی کاردر زمینه سنتز و فرآوری مواد- راهنما

1397

13736

فناوری نانو- بسته بندی و حمل و نقل ایمن نانو مواد- آئین کار

1390

17990

فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری

1392

17222

فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری

1392

6254

فناوری نانو- تعلیقه­ های نانولوله کربنی-تعیین مشخصات و روش­های اندازه­ گیری

1399

15603

فناوری نانو- تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش میکروسکوپی  نیروی اتمی- راهنما

1397

19958

فناوری نانو- تعیین ضخامت، ضریب شکست و ضریب جذب نانولایه‌ها و نانوپوشش‌ها با استفاده از روش بیضی‌سنجی طیفی- روش آزمون

1397

19300

فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی

1393

19935

فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون

1394

14564

فناوری نانو- تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره به روش آنالیز جرم سنجی حرارتی

1391

14095

فناوری نانو- تعیین مشخصات نانولوله های کربنی تک جداره با استفاد از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز طیف سنجی پرتو ایکس براساس توزیع انرژی (EDX)

1390

17991

فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)

1392

17993

فناوری نانو- تعیین ناخالصی­ های عنصری در نمونه­ های نانولوله­ های کربنی با استفاده از طیف­ سنجی جرمی پلاسمای جفت­ شده ­القایی

1399

12963

فناوری نانو- تعیین ویژگی های همولیتیک نانو ذرات- روش آزمون

1389

21559

فناوری نانو -توصیف ،اندازه گیری و پارامترهای کیفی ابعادی تورهای مصنوعی

1395

14152

فناوری نانو- تولید نانو ذرات فلزی برای آزمون سمیت استنشاقی با استفاده از روش تبخیر -تراکم

1390

20960

فناوری نانو- تولید هواسل برای مطالعات مواجهه با نانواشیاء و انبوهه‌ها و کلوخه­ های آنها از طریق هوا (NOAA)

1398

5909

فناوری نانو- جمع‌آوری نانوذرات غیرلیفی با استفاده از نمونه‌بردار نانوذرات مبتنی بر الگوی نهشت تنفسی(NRD)-آیین کار

1399

17150

فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک

1392

17992

فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی

1393

20839

فناوری نانو- رنگ­دانه­ ها و یازه ­ها - تعیین رهایش شبیه‌سازی‌شده تجربی نانوشیء از پوش‌رنگ ­ها، جلاها و پلاستیک‌های رنگ­دانه‌دار

1398

22778

فناوری نانو- رهنمود آشکارسازی و شناسایی نانواشیاء در ماتریس ­های پیچیده

1399

22851

فناوری نانو- رهیافت‌های ترتیبی برای آشکارسازی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات- راهنما

1399

19852

فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون

1394

6540

فناوری نانو- فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات برای اکسایش NADH   روش آزمون

1399

21195

فناوری نانو- کالاهای نساجی با خاصیت ضد میکروبی- روش‌های آزمون-اصلاحیه شماره 1

1399

21257

فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده

1395

20959

فناوری نانو- گزارش ­دهی اطلاعات و داده‌های تولید نانواشیاء - راهنما

1398

6541

فناوری نانو- ماتریس خواص و روش­های اندازه­گیری برای گرافن و مواد دوبعدی (2D) مرتبط

1399

21008

فناوری نانو- مدیای فیلتر هوا حاوی نانوالیاف برای فیلتراسیون ذرات- مشخصه‌یابی، عملکرد و روش ­های آزمون

1398

21328

فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR

1395

21950

فناوری نانو -مشخصه یابی نانو مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)-قسمت 2- روش آزمون

1396

16463

فناوری نانو- مشخصه ­یابی نانولوله های کربنی چند­دیواره- فاکتورهای شکل مزوسکوپی

1399

20838

فناوری نانو- ملاحظات اندازه‌گیری نانواشیاء و انبوهه ها و کلوخه‌های آن ها (NOAA) در ماتریس‌های محیطی

1398

21661

فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب

1395

19758

فناوری نانو -نانو ساخت -مشخصه های کنترلی کلیدی -قسمت 5-1- قطعات الکترونیکی دارای فیلم نازک آلی -نانو -اندازه گیری های مربوط به انتقال حامل

1395

19758

فناوری نانو- نانو ساخت-مشخصات کنترلی کلیدی-قسمت7-4: ذخیره ­­سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- تعیین ناخالصی ­های مغناطیسی در نانومواد آند، روش ICP-OES

1398

6302

فناوری نانو- نانوذرات نقره ضدباکتریایی-تعیین مشخصات و  روش­های اندازه­گیری

1399

19758

فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-5:نانومواد کاتدی برای ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید-مشخصات الکتروشیمیایی، روش سلول  3- الکترودی

1397

19758

فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-6:ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- تعیین محتوای کربن برای مواد الکترود نانوپدید، روش جذب فروسرخ

1397

22779

فناوری نانو­- نانومواد رس- قسمت 1: تعیین مشخصات و  روش­های اندازه‌گیری برای نانومواد رس لایه ­ای

1399

80004-6

فناوری نانو- واژه ­نامه-   قسمت6: مشخصه­ یابی نانوشیء- اصلاحیه شماره1

1397

80004

فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء

1395

18392

فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست

1393

16464

فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء

1392

19583

فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس

1394

21625

فناوری نانو-اندازه گیری توزیع اندازه نانو مواد در سوسپانسیون (تعلیقه)به روش طیف سنجی همبستگی فوتون -روش آزمون

1395

21196

فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار

1395

21303

فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب

1395

17149

فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها

1392

19111

فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی

1393

14743

فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از طیف سنجی جذبی فرابنقش -مرئی- فرو سرخ نزدیک

1391

18085

فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)

1393

13731

فناوری نانو-تعیین مشخصات نانولوله های کربنی تک جداره با استفاده از طیف سنجی فتولومینسانس فروسرخ نزدیک

1390

19544

فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده

1394

16523

فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)

1392

18086

فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی

1393

21206

فناوری نانو-راهنمای مشخصه  یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک

1395

14744

فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد

1391

21195

فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون

1395

19816

فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1-اصول و رهیافت ها

1394

19816

فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده -قسمت 2: استفاده از رویکرد دسته بندی اقدامات کنترلی

1397

21144

فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شیء

1395

21951

فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (xrd)-قسمت 1- روش آزمون

1396

21304

فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون

1395

21259

فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون

1395

19785

فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها

1394

19758

فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم

1394

21145

فناوری نانو-واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری

1395

80004

فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی

1395

80004

فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو

1395

18392

فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی

1394

18392

فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته

1393

18392

فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی

1393

12098

فناوری نانو-واژه ها- اصطلاحات و تعاریف اصلی

1388

19093

فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی

1393

6340

فناوری‌نانو رهنمودهایی برای مدیریت و دفع پسماند حاصل از ساخت و فرآوری نانواشیاء ساخته‌شده

1399

22326

فناوری نانو - توزیع اندازه و غلظت نانوذرات معدنی در محیط آبی با استفاده از طیف ­سنجی جرمی پلاسمای جفت ­شده القایی تک­ ذره ­ای

1396

80004-9

فناوری نانو واژه نامه قسمت 9: محصولات و سامانه‌های الکتروتکنیکی نانوپدید

1396

22612

فناوری نانو- استفاده از طیف ­سنجی جذب فرابنفش مرئی در مشخصه­ یابی نقاط کوانتومی کلوییدی کالکوژنیدی کادمیومی

1396

15523

فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی  های آن برای  نانو اشیاء و انبوهه  وکلوخه­ های آنها

1397

22325

فناوری نانو- تجزیۀ کمّی عنصری نانومواد با استفاده از طیف­سنجی تفکیک انرژی (EDS)- روش آزمون

1396

22614

فناوری نانو- تشدید اسپین الکترون(ESR)  به عنوان روشی برای اندازه ­گیری گونه ­های اکسیژن واکنشگر (ROS) تولیدشده به­ وسیله نانومواد اکسید فلزی

1396

15508

فناوری نانو- توضیح ساده اصطلاحات انتخاب شده از مجموعه استانداردهای ISO/IEC 80004

1396

22613

فناوری نانو- چارچوب مدل آرایه­ شناختی برای استفاده در تدوین واژه­ نامه­- مفاهیم اصلی

1396

22390

فناوری نانو- راهنماهایی برای ارزیابی کیفیت و ریسک در محصولات الکتروفنی نانو­پدید

1396

15168

فناوری نانو گردآوری و توصیف روش­ های آماده ­سازی نمونه و روش ­های تنظیم دز برای نانومواد مهندسی­ شده و ساخته­ شده

1396

22611

فناوری­ نانو- ماتریس روش اندازه ­گیری برای مشخصه­ یابی نانواشیاء

1396

15524

فناوری نانو- مشخصه­ یابی نانومواد با استفاده از پلاسمای جفت ­شدۀ القایی (ICP)- روش آزمون

1397

19758

فناوری نانو- نانو ساخت -مشخصه‌های کنترلی کلیدی-قسمت 3-1: نانو مواد نورتاب- کارائی کوانتومی

1397

19758

فناوری نانو- نانو ساخت-مشخصه‌های کنترلی کلیدی-قسمت 6-4:گرافن- ‌اندازه‌گیری هدایت سطحی با استفاده از کاواک تشدیدی

1397

15509

فناوری نانو- نانوذرات پودری و نانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط‌های سیمانی- ویژگی‌ها و روش‌های اندازه‌گیری

1397

19758

فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی-  قسمت 3-4: ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- اندازه­­ گیری ­­­های مقاومت تماسی و پوششی  برای نانومواد

1396

19758

فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-1: نانومواد کاتدی برای ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی - مشخصه­ یابی الکتروشیمیایی، روش پیل دو-الکترودی

1396

19758

فناوری نانو- نانوساخت مشخصه­ های کنترلی کلیدی - قسمت 4 -4: ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی مشخصه­ یابی حرارتی نانوموادروش سوراخ کاری با سنبه

1397

19758

فناوری نانو- نانوساخت مشخصه­ های کنترلی کلیدی -قسمت2-4: ذخیره­ سازی نانوپدید انرژی الکتریکی مشخصه ­یابی فیزیکی نانومواد کاتدی- اندازه­ گیری چگالی

1397

19758

فناوری نانو- نانوساختمشخصه­ های کنترلی کلیدی- قسمت 3-2: نانوذرات نورتاب تعیین جرم پراکنه نقطه کوانتومی

1396

80004

فناوری نانو- واژه ­نامه-  قسمت 6:مشخصه­ یابی نانوشیء

1396

80004

فناوری نانو- واژه ­نامه  قسمت 8: فرآیندهای نانوساخت

1396

80004

فناوری نانو- واژه نامه-قسمت13: گرافن و مواد دوبعدی مرتبط

1397

14499

کاشی­ های سرامیکی با خاصیت ضد میکروبی- قسمت1: کاشی­های غیر نانو- ویژگی­ها و روش­های آزمون

1398

1119

کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ و نانومواد سلولزی-  تعیین باقی­مانده ناشی از احتراق (خاکستر) در °C 900-  روش آزمون

1399

19911

کیفیت آب- آنالیز آب برای کاربرد اسمزمعکوس و نانو فیلتراسیون -آیین کار

1394

15627

مواجهه در محیط کار- ارزیابی مواجهۀ پوستی با نانواشیا و انبوهه‌ها و کلوخه-های  آن‌ها (NOAA)

1397

15384

نانو ساخت- ساخت در مقیاس انبوه در حوزه نانو الکترونیک

1396

22299

هوای محل کار- ویژگی ­های آیروسل ­های بسیار­ ریز/نانو آیروسل ­ها- تعیین توزیع اندازه و غلظت عددی با استفاده از سامانه تحلیل تحرک الکتریکی تفاضلی

1396

 برای مشاهده و دسترسی به استانداردهای تدوین شده در حوزه نانوفناوری به فهرست استانداردهای ملی ایران/ سازمان ملی استاندارد به آدرس https://standard.inso.gov.ir/ مراجعه و در بخش جستجو موضوعی واژه «نانو» جستجو شود.

لینک کوتاه