تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965
اعضای کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی کشور
  

ترکیب اعضای کمیته

 معاون تشخیص درمان سازمان دامپزشکی (عضو اصلی و رئیس کمیته)

دکتر محمد سبحانی مطلق

نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (عضو اصلی و دبیر کمیته)

دکتر محمدکاظم کوهی

مدیر شبکه ایمنی نانو (عضو اصلی)

دکتر محمود قاضی خوانساری

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی(عضو اصلی)

دکتر حسن اختیار زاده

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی(عضو اصلی)

دکتر هادی تبرائی

مدیر کل دفتر دارو و مدیریت درمان(عضو اصلی)

دکتر سید سعید حسینی

مدیرکل مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاههای مرجع سازمان دامپزشکی (عضو اصلی)

دکتر عادل حقیقی

رئیس گروه ارزیابی محصولات ستاد نانو(عضو اصلی)

دکتر ریحانه خورشیدی

مدیر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی ستاد نانو(عضو اصلی)

مهندس حسن پوی پوی

نماینده کمیته نانو جهاد کشاورزی (عضو ناظر)

 

نماینده کمیته نانو وزارت بهداشت (عضو ناظر)

 

 

کارشناس مسئول کمیته

دکتر رابعه منهاج نیا

 
لینک کوتاه