تلفن: 021-88953400-3
ایمیل: info@ivo.ir
کد پستی: 1431684965

ردیف

نام ژنریک

نام تجاری

کاربری

نام شرکت تولید‌کننده

شماره پروانه دامپزشکی

1

ضدعفونی‌کننده برپایه نانونقره

نانوبیوساید NF

ضدعفونی‌کننده (کناسنتره) برای سطوح و جایگاه‌های نگهداری

نانوپوشش فلز

97-177-D-T

2

ضدعفونی‌کننده برپایه نانونقره

نانوبیوساید PTN

اسپری ضدعفونی‌کننده آماده مصرف

برای حیوانات خانگی و جایگاه‌های نگهداری

نانوپوشش فلز

00-221-D-T

3

ضدعفونی‌کننده برپایه نانونقره

نانونیپ HD

ضدعفونی‌کننده سطوح با دز بالا

نانوپارت خزر

00-222-D-T

4

ضدعفونی‌کننده برپایه نانونقره

نانونیپ LD

ضدعفونی‌کننده سطوح با دز پایین

نانوپارت خزر

00-223-D-T

5

ضدعفونی‌کننده برپایه نانونقره

نانونیپ WD

مایع گندزدا

نانوپارت خزر

00-224-D-T

6

 هیدروکسی کلرید روی (نانو صفحات)

فراروی

ماده اولیه نانوداروهای دامپزشکی

ایمن نانوفام

02-1042-V-F-G

لینک کوتاه