طبقه 1 و 2

تدارکات وپشتیبانی- مرکزکامپیوتر- اداره نقلیه- اداره خدمات

شماره تلفن

معاونت توسعه مدیریت و منابع - امور مالی

دفترمعاون امور تدارکات وپشتیبانی*

3660

فاکس امور مالی

خانم :  سرمست 3617

3645

دفترمعاونت توسعه مدیریت و منابع  ***

محمد گودرزی

     رئیس اداره تدارکات *** آقای تهوری

3643

دفتر مدیرکل امور مالی ***خانم میلانی

علیرضا حسنی3612 حسین طاهری 3620

3648

معاون دفترامورمالی ****خانم فردوسی

رییس اداره نقلیه *آقای مسعودصادقی 3619******* مسلم صادقی3632

 

خانمها :نورمحمدی 3658 خیری 3661

آقای ---- 3659

حفاظت فیزیکی **آقایان: میرحسینی 3610 سجاداعلایی 3614

 

رییس اداره دریافت وپرداخت :آقای بزمونه3640

رئیس اداره خدمات**** آقای غلامزاده

 

آقایان ----- 3672،---- 3656 خانم بارانی 3646

معاون دفترفاوا : آقای محمودی3282

 

رییس اداره رسیدگی واعتبارات :خانم لطیفی منش 3650

آقایان :کاظمی3625حاجی زاده3630 ،ثبوتی-فارسی 3623زکی زاده 3629آقای گردان3281

 

خانمهاحکمت سروش3641جعفری3665رحیمی 3664

آقایان مهدی رضایی 3642

رییس اداره مناقصات **آقای شهرامی فر

3654

    رییس اداره درآمدها:  آقای جعفریان3654

 آقایان: ناصر عسگری 3631

رحیم حیدری 3635 کیخا3616

 

آقای :  عباسعلی 3652 علی صادقی 3653

 

آقای  اسماعیلی

3668

اموال  : آقای مستوفیان 3668 رسول طاهری 3651

 

3647

دیوان محاسبات

بسیج

 

آقای گلی 3669

آبدارخانه:آقای حافظ شیخی

3667

آبدارخانه:هاشمی زاده

( آقای فکوریان: 3605  ) **پارکینگ (3601) **اطلاعات (3607 )(3602)**تاسیسات: ده نمکی 3604**(میزخدمت 3608

فروشگاه(رفاه)3603***کانون بازنشستگان 3611 ****

                                                                                                     4569

 

 

 

3-4


شماره تلفن

امور اداری   -  دبیرخانه  -  کارگزینی   - 

شماره تلفن

- روابط عمومی

3677-3676

دفترمدیرکل اموراداری ، رفاه و  پشتیبانی :*--سید مسعود سید حسینی

3730

معاون ارزیابی وعملکرد : دکتر مودودی

3705

رییس اداره رفاه وتعاون********

 

خانمها: جوادی3742   یوسفی3750آقایان دنیایی3745 رضایی 3728

 

آقایان بیگلر 3678خانم ترکمان3689حمیدصادقی3712

 

3746-

 

آقای مهریزی 3731 خانم استیری 3742

 

نماینده بیمه ایران "خانم محبی"                            3708

3741

رئیس گروه روابط عمومی   آقای اسدی

 

نماینده بیمه معلم " خانم  داودی "         3692

 

حامد فاضلی 3721  آقای صفا خو 3722

 

 

 

آقایان : حسین شعبانی 3748 دکتر مهدوی شهری3725

 

رییس اداره دبیرخانه*****خانم دوست برحق 3683

 

 

 

خانمها:  مسعودیان ، منوچهری 3697**  عبدالحسینی 3681******* آقای پرندی 3698

 

پدافند غیر عامل******* آقای دکتر برایی نژاد 3718

آقای ملک نیا3716

3673-3674

تخلفات اداری : آقای مهدوی نژاد  3673 ------ 3674

3726-3727

دفترمدیرکل بهداشت ومدیریت  بیماریهای طیور و زنبورعسل

3694

معاون اموراداری و رفاه " آقا ی قا سمیا ن

 

آقایان کامران میرزایی3715 آقای جهانی3723خانم شعبانی3734

 

آقایان: نبی لو 3696  ----3693 مهدی قنبری

 

آقایان دکتر امیر حاجلو 3739 آقای دکتر غفاری 3746

 

خانمها: سمایی3695منیرالسادات شعبانی3686مریم شعبانی

 

آقایان : دکتراحمدی 3717مسیحا منش3719

3704-3684

رئیس اداره کارگزینی*****آقای مهدی کریمی

 

آقای دکتررجب 3736

3688

خانمها : حسینی 3688 حاتمپور 3687 ------3691

3732

آقای دکترخوشنویسان

3685

بایگانی کارگزینی : آقای رحمت پور

3724

بازرسی :آقایان دکتر سجادی

 

 

3749

آقای دکتر شریعتی

3690

آبدارخانه:آقای قاسم زاده

3735

   آبدارخانه:آقای یوسف شهبازی

 

   

5-6

شماره تلفن

ریاست- بهداشت و پیشگیری- بازرسی

شماره تلفن

دفتر فاوا  -  دفتربهداشت  -   سازمان های تخصصی

 

 

3776

دفتر مدیر کل فاوا******رضا کریمی

3754-3770

دفتر حوزه ریاست:

آقای نباتی

3811

معاون دفتر فاوا : آقای عابدالدین رضایی

3754-3770

رییس دفتر ریاست سازمان*******: آقای اکبرپور

 

 خانمها: بنی صدر3787اصفهانی3807 حمیدیان 3784 حسینی 3804

3770

دفترمدیر کل حوزه ریاست

 

خانمها : رئوف3805 تهرانی 3806

 

 

 

آقایان : عبدالوهاب   3809 شه پناهی 3781

3767

آبدارخا نه حوزه ریاست : آقای نجفی

 

آقای عبدا للله خواجه 3797

 

 

3896-3897

دفترنظارت بربهداشت عمومی:******* بهزاد عبدیزاده

3756

دفترمعاونت بهداشتی و پیشگیری:

قاسم شعبانی

 

آقایان ، دکترنیازی3812سعیدی 3774  صادقی 3785

3760

آقایان:  خورشیدوند . باغبان زاده  3764

 

آقایان دکتر:فضلی خانی 3780

 

آقایان: دکتر کشاورز 3766   محمدیان3763   نقیبی3759

 

آقایان دکتر تبرایی3795 دکتر مختاری 3801

3758

شورای هماهنگی مدیران

 

آقایان دکترمحقق3783 صابونی 3810خانم کاظمی3802

 

دکترجعفری 3758 دکتر رفیع پور 3762

 

آقایان:دکترمنصوری3779 جوادامیری3775 --------- ---- خانم دکترحدادپور3782

 

 

3899.

دفترمدیر کل سازمانهای تخصصی ،روابط عمومی و امور بین الملل*****

3759

آقایان : دکتر 3759 محمدیان 3763

 

آقایان  :دکترجهان پیما-3786 موسوی3792محمدخواجه3789

مهدی لقمانی 3808 دکتر میرزایی

 

 

 

خانم دکتر دباغیان3790 خانم قشنگ زاده    3778 ---------- آقای دکتر افشار 3793                 

 

 

 

 

 

آبدارخانه:حجت تخم افشان

3796

 آبدارخانه: آقای بشیر عباسی

 

طبقه 7 و 8

شماره تلفن

دفتر دارویی  - معاونت تشخیص -

شماره تلفن

حراست حوزه نمایندگی برنامه و بودجه

3832

دفترمدیرکل  اموردارو و  درمان***** حمید نوروزی

3855-3880

دفترمدیر حراست ***********آقای امامعلی شیخی

 

آقای دکتر صادق صالحی3816

 

 

 

آقای دکترآزاد 3830

 

آقایان: دلیخون 3854مرامی3872 --- 3870

 

خانم ها: ، کشاورز3841 ***3818آقای مختارتقی زاده 3827

 

آقایان : بلوکی3876احمدی 3853 ---- 3852

 

خانم : دکتر3834

 

خانم دکتر واثقی3875خانم گروسی 3864آقای میر حسینی

 

خانمها:دکترصفری3819 کیانی3838

3890

دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه :********** مهران کمیلی

 

خانم قماشچی  3848 خانم جمشیدی 3846خانم صدیقی مقدم 3849

 

حاج آقا ا یما نی 3893

 

آقایان دکتر: سلیم پور 3840فراهانی3821 عربستانی3836********* خانمها: دکترمحمدی3826خانم دریجانی 3813آقای ابراهیمی 3845

 

حاج آقا فاضل3894   

 

دفترامور حقوقی وقراردادها:آقایان گلرنگ 3817مرتضی نیا3835-------آقای زمان3837خانم والی زاده3815کمیته نانو 3814

3865

دفتربرنامه ریزی ،بودجه و مطالعات اقتصادی:*مهدی قهرمانی

3847

معاون امورحقوقی وقراردادها

 

آقایان:  دکتروارسته ن‍ژاد3851یاسمی 3873 طهرانی3873

 

آقای دکتر حسینی 3823

 

آقای : دکتر منصوبی 3867 خانم بهلولی 3868

 

آقایان " دکترحاج اکبری   3825    آتشی 3833   هدایت حسینی 3833

 

خانمها: حسینی3856 خا لق وردی3863 آقای دکتر خانقاهی

     3043

دفترمعاونت تشخیص ودرمان:*******آقای احمدقهرمانی

 

آقایان: دکترفرجی  3860آقای زرگر3859

  

 

آبدارخانه :آقای علی زارع

 

آبدارخانه : محسن قدسی

رستوران 3857 ****کتابخانه )خانم اصفهانی 3878)

 

لینک کوتاه