چاپ
ارسال به دوست

جدیدترین ليست آزمايشگاه هاي همكار بخش غير دولتي استانهاي كشور با مركز ملي تشخيص اعلام شد

جدیدترین ليست آزمايشگاه هاي همكار بخش غير دولتي استانهاي كشور با مركز ملي تشخيص اعلام شد

 

 

ليست آزمايشگاه هاي همكار بخش غير دولتي استانهاي كشور با مركز ملي تشخيص

رديف

نام آزمايشگاه

استان

آزمونهاي مورد نظر

1

آسا

تهران

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، PCR، الايزا و آزمايشات سرمي طيور، كنترل ميكروبي و شيميايي آب

2

پاستور

تهران

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، PCR، و آزمايشات سرمي طيور

3

كيميا تست فام

تهران

كنترل ميكروبي مواد غذايي، كنترل ميكروبي آب، خوراك دام و ..، ارزيابي ضدعفوني كننده ها، ارزيابي پايداري داروها و ويتامينها

4

انوشه

تهران

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، خوراك دام و طيور، پروبيوتيكها، و آزمايشات سرمي طيور

5

مديا گستر

تهران

كنترل ميكروبي مواد غذايي، خوراك دام، و آزمايشات سرمي طيور

6

دكتر شكري

تهران

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، خوراك دام، كنترل ميكروبي داروهاي دامپزشكي و مكملها

7

توحيد

تهران

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، خوراك دام و طيور، كنترل ميكروبي آب، آزمايشات سرمي طيور

8

وت

تهران

تستهاي سرولوژي طيور، آزمايشات شير، آزمايشات ميكروبيولوژي و شيمي خوراك دام، طيور و آبزيان، جداسازي باكتريهاي پاتوژن و غيرپاتوژن، كشت قارچ، آنتي بيوگرام، بيوشيمي و هماتولوژي دامهاي بزرگ و كوچك،

9

آدنيس طب

تهران

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام-باقيمانده سموم، فلزات سنگين و مايكوتوكسين ها- آزمايشات سم شناسي و باقيمانده دارويي

10

دانشكده دامپزشكي

تهران

شيمي دارو (آنزيم)

11

دانشكده علوم پزشكي شهيد بهشتي

تهران

شيمي دارو

12

مجتمع آزمايشگاهي بهشت آئين

تهران

شيمي دارو (آنزيم)

13

شركت زرآزما

تهران

شيمي دارو (فلزات سنگين)

14

شركت دارو پخش

تهران

شيمي دارو

15

لابراتوارهاي رازك

تهران

شيمي دارو

16

پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي

تهران

شيمي دارو (داروهاي گياهي)

17

مهر دماوند

تهران-دماوند

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام آزمايشات سرولوژي طيور،آناليز عسل و آزمايشات مربوط به زنبور عسل

18

نوين آزما

البرز/ كرج

آناليز شيميايي فرآورده هاي خام دامي، شناسايي تقلبات فرآورده هاي گوشتي، شير و عسل

19

مبنا

البرز/ كرج

اندازه گيري فلزات سنگين، آزمايشات سرمي طيور، شناسايي تقلبات فرآورده هاي گوشتي و مواد لبني، پاتولو‍ژي،  كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، خوراك دام و طيور

20

دكتر فخرزادگان

اصفهان

سرولوژ‍ي طيور، ميكروبيولو‍ژي مرضي، آناليز مواد غذايي

21

آرين دام

اصفهان

آزمايشات بيوشيميايي و هماتولوژي، سرولو‍ژي، انگل شناسي، آناليز خوراك دام، كنترل كيفي مواد غذايي، PCR

22

معيار دانش پارس

اصفهان

اندازه گيري فلزات سنگين، ويتامينها، مايكوتوكسينها، باقيمانده سموم و آفت‌كشها،

23

رادگستر

اصفهان

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، خوراك دام و طيور و آبزيان، سرولوژي دام و طيور، شناسايي تقلبات مواد غذايي، اندازه گيري باقي مانده آنتي بيوتيكي،

24

سهند

آذربايجان شرقي/ تبريز

كنترل ميكروبي و شيمي مواد غذايي، اندازه گيري فلزات سنگين، سرولوژ‍ي طيور، آزمايشات مربوط به دستگاه هاي HPLC و GC.

25

نيكان پژوه

آذربايجان شرقي

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور، فلزات سنگين ، كليه آزمايشات قابل انجام توسط دستگاه هاي GC و HPLC- باقيمانده آنتي بيوتيك ها در فرآورده هاي خام دامي و نهاده هاي خوراك دام

26

دانا

همدان

آزمايشات آب، كنترل ميكروبي و شيميايي مواد غذايي با منشا پروتئيني خام، خوراك دام و طيور، سرولوژي دام و طيور، بيوشيمي خون، مايكوتوكسينها

27

بهپرور سلامت

سمنان-گرمسار

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور، فلزات سنگين و سموم

28

دكتر طبري

مازندران-ساري

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور- ميكروبشناسي تشخيصي- آزمايشات ميكروبي و پارامتر هاي فيزيكي و شيميايي آب

29

بهدام آمل

مازندران-آمل

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور، آزمايشات ميكروبي و شيميايي آب و آزمايشات PCR

30

آزمون سلامت البرز

مازندران- ساري

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام- آزمايشات سرولوژي طيور-آزمايشات ميكروبي و شيميايي آب و پساب- ميكروبشناسي تشخيصي- سنجش فلزات سنگين با روش جذب اتمي

31

تستا

خراسان رضوي

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، تعيين پروفايل اسيد هاي چرب و استرول هاي گياهي، فلزات سنگين و سموم

32

ماد

خراسان رضوي

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور و آزمايشات مولكولي

33

ايران

خراسان رضوي

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور- ميكروبشناسي تشخيصي- آزمايشات ميكروبي و پارامتر هاي فيزيكي و شيميايي آب و پساب- فلزات سنگين و افلا توكسين ها به روش HPLC- فلزات سنگين و هيستامين در آبزيان- آزمايشات عسل

34

پارسا آزما

قم

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور

35

مبناي دليجان

مركزي- دليجان

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور

36

پارس دقت آزما

فارس- شيراز

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، آزمايشات سرولوژي طيور(آزمايشات سريع SP,MS,MG مزارع مرغ گوشتي)- اندازه گيري فلزات سنگين

37

پرهام گستر فارس

فارس- شيراز

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان- اندازه گيري فلزات سنگين-آزمون هاي سنجش سموم

38

هورتاش آپادانا

اصفهان-نجف آباد

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان

39

پارسيان بهينه پايش

بندرعباس

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان- اندازه گيري فلزات سنگين-آزمون هاي سنجش سموم

40

ماكيان آمل

آمل

آزمايشات آناليز شيميايي و ميكروبشناسي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان-سرولوژي

41

شاخه زيتون ليان

بوشهر

آزمايشات آناليز شيميايي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان- اندازه گيري فلزات سنگين-آزمايشات مولكولي

42

كوثر

تهران

آزمايشات آناليز شيميايي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان-سرولوژي

43

سهند

مشهد

آزمايشات ميكروبشناسي و شيمي مواد غذايي و خوراك دام، طيور و آبزيان-تلفن: 09155145022

 

44

پرتو آزمون جوانه

مشهد

آزمايشات ميكروبي و فيزيكوشيميايي ( در صد خلوص مواد معدني، تعيين درصد عناصر درمكمل ها)در خوراك دام، طيور و آبزيان- تعيين مقدار فلزات سنگين با استفاده از دستگاه ICP – تعيين درصد خلوص ويتامين ها و تعيين مقدار ويتامين هاي محلول در آب و چربي در خوراك دام و مكمل هابا  استفاده از دستگاه HPLC تلفن: 09155140352

45

صامت خزر گيلان

گيلان

آزمايشات فلزات سنگين در غلات ( گندم، جو، ذرت، سبوس و ارزن) تلفن: 23884462-013

46

ويرومد

تهران

سرولوژي و آزمايشات ميكروبشناسي و شيمي مواد غذايي و خوراك دام. تلفن: 09121261095

47

پيام سلامت

نيشابور

آزمايشات ميكروبشناسي و شيمي مواد غذايي، خوراك دام، آب و عسل تلفن: 09153513673

48

امين ازماي شرق

مشهد

آزمايشات ميكروبشناسي و شيمي مواد غذايي و خوراك دام. تلفن: 09155056082

49

نوآوران كاشف شهر راز

شيراز

آزمايشات ميكروبشناسي و شيمي مواد غذايي و خوراك دام. تلفن:09177020543

50

به آذين رخشان

تبريز

آزمايشات ميكروبشناسي تشخيصي و سرولوژي. تلفن: 09141166294

51

حيات گستر سهند

تبريز

آزمايشات ميكروبشناسي و شيمي مواد غذايي و خوراك دام. تلفن: 09141036831

52

سلامت

بيرجند

سرولوژي و آزمايشات ميكروبشناسي مواد غذايي ، خوراك دام و آب -ميكروبشناسي تشخيصي تلفن: 09151611285

 

جهت دريافت آدرس و شماره تلفن آزمايشگاه هاي مورد نياز، با شماره تلفن انجمن صنفي آزمايشگاهيان ايران تماس حاصل گردد.66563384 (021)


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٣٩٠٨/
  • ١٠:٠٧ - 1397/10/04/
  • تعداد بازدید: 1448
کلید واژه ها