تماس با ما

02188899868


نمابر

02188957252

 

(Red Seabream iridoviral disease) RSIVD

(Red Seabream iridoviral disease) RSIVD
يك بيماري ويروسي است كه موجب مرگ و مير در ماهي Red Sea bream و بيش از سي گونه ديگر ماهيان پرورشي دريايي ميگردد .
اولين شيوع بيماري در ماهيان پرورشي Red Sea bream ژاپن در سال 1990 مشاهده شده .علائم عمده بيماري شامل بي حالي، كم خوني شديد، نقط پشتي در آبشش و بزرگ شدن طحال مي باشد .
اختصاصات عامل بيماري :
v    بقاي ويروس، خارج از بدن ميزبان ،ناشناخته است.
v    در دماي 56 درجه سانتي گراد به مدت 30 دقيقه غيرفعال مي شود .به اترو كلروفرم حساس است و توسط فرمالين 0/1% غير فعال مي شود .درون بافت دردماي 80- درجه سانتي گراد زنده مي ماند .
v    چرخه زندگي ويروس كماكان ناشناخته است.
ازمشخصه هاي بيماري، حضور سلول هاي بزرگ شده غير نرمال در مقاطع ميكروسكوپي بافت هاي طحال، قلب، كليه، روده و آبشش كه با محلول گيمسا رنگ آميزي شده اند، مي باشد.
اختصاصات ميزبان :
§        در بيش از 30 گونه از ماهيان پرورشي دريايي موجب بيماري شده است .
§        سنين حساس ميزبان از جواني (Juvenile) تا بالغين (Adult) است كه هر چه سن كمتر باشد حساستر مي باشد .
§        اندام هاي هدف و بافتهاي آلوده، طحال، كليه، قلب، روده و آبشش مي باشند .
§        باقي ماندن آلودگي به عامل بيماري زا توسط حاملين آلوده كه زنده مانده اند ، كماكان ناشناخته است .
§        ناقلين عامل بيماريزا كماكان ناشناخته مي باشند .
الگوي بيماري :
v    اصلي ترين راه انتقال ويروسRSIV به صورت افقي و از طريق آب مي باشد .انتقال عمودي آن تاكنون مشاهده نشده است.
v    ميزان شيوع بيماري كماكان ناشناخته است.
v    وقوع بيماري در ژاپن وكشورهاي شرقي وجنوب شرقي آسيا ازجمله كره جنوبي، چين، چين تايپه، هنگ كنگ، تايلند، سنگاپور، مالزي و فيليپين گزارش شده است.
v    ميزان ابتلا ومرگ ومير به نوع گونه ماهي، سن، درجه حرارت آب و ديگر شرايط پرورشي بستگي دارد و از صفر تا 100 درصد متغير است و موجب خسارات شديد اقتصادي مي شود .
روش هاي تشخيص :
علائم باليني :
v    ماهيان بيمار، بي حال بوده و داراي كم خوني شديد هستند ، نقاط پشتي و بزرگ شدن طحال مشاهده مي شود .
روش هاي تشخيص كلينيكي :
v    آسيب ظاهري : آبشش رنگ پريده و طحال بزرگ شده
v    آسيب هاي ميكروسكوپي:
v    تأييد حضور سلول هاي بزرگ شده (enlarged cells) غيرنرمال در بافت هايي از قبيل طحال، قلب و روده درمقاطع بافتي فيكس شده
v    تأييد حضور سلول هاي بزرگ شده غير فعال در گسترش بافتي از طحال با رنگ آميزي گيمسا
v    تأييد حضور ويريون ها(200-240 نانومتر) در سلول هاي بزرگ شده بوسيله ميكروسكوپ الكتروني
روشهاي تشخيص وجدا سازي عامل بيماريزا:
v    روشهاي ميكروسكوپي : مشاهده سلول هاي بزرگ شده درمقاطع بافتي
v    Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT)
v    Cell Culture
v    Polymerase Chain Reaction (PCR)
كنترل و پيشگيري :
v    درمان موثري ندارد .
v    يك واكسن كشته موثر تجاري براي پيشگيري ازبيماري در حاضر در ژاپن مورد استفاده قرار مي گيرد .
v    راهكارهاي استفاده از محرك هاي ايمني و نژادهاي مقاوم توسط محقيقن درحال بررسي است.
v    اعمال مديريت صحيح بهداشتي از جمله تهيه خوراك فاقد آلودگي، اعمال ضوابط بهداشتي، اجتناب از اعمالي كه موجب كاهش كيفيت آب وافزايش استرس(از قبيل : تراكم بيش ازحد، تغذيه نامناسب) مي شوند، در پيشگيري از وقوع بيماري موثر است .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان