تبیین جایگاه سازمان دامپزشکی کشور در انجام تکالیف قانونی و شرح وظایف آن در خراسان رضوی
رییس سازمان دامپزشکی کشور با حضور در مشهد اعلام کرد:

تبیین جایگاه سازمان دامپزشکی کشور در انجام تکالیف قانونی و شرح وظایف آن در خراسان رضوی

رییس سازمان دامپزشکی کشور در جریان حضور وزیر کشاورزی عراق در مشهد به جمع کارکنان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی رفت و ضمن پاسخ به پرسشهای آنها در خصوص جدیدترین رویدادهای دامپزشکی و برنامه‌های مهم پیش رو در سازمان به پرسشهای آنها پاسخ داد.